אמצעים לשמירת העיזבון

77. אמצעים לשמירת העזבון

בכל עת לאחר מות המוריש וכל עוד לא נתמנה מנהל עזבון רשאי בית-המשפט, לפי בקשת מעונין בדבר או מיזמת עצמו, לנקוט אמצעים הנראים לו לשמירת העזבון או לשמירת זכויות בעזבון, לרבות עיכוב זמני של פעולות בנכסי העזבון, מתן צו למכירתם של נכסים פסיבים שבעזבון ומינוי מנהל עזבון זמני.

אמצעים לשמירת העזבון

ניתן ללמוד מאופן מיקומו של סעיף 77 לחוק הירושה על מהותו, ומתי ניתן לעשות שימוש בהוראותיו. סעיף 77 מצוי בפרק השישי של חוק הירושה, אשר כותרתו “הנהלת העזבון וחלוקתו” בסימן א’ שכותרתו: “שמירת העזבון”. דהיינו, מטרת הסעדים שניתן לבקש ולקבל במסגרת סעיף זה נועדו לשמירת העזבון, בל יתדלדל או על-מנת שלא תבוצענה פעולות לגביו בטרם חלוקתו, אולם כל זאת במערכת היחסים שבין היורשים לבין עצמם, ובקשר לעזבון.

אין בהוראות סעיף זה כדי לסייע ליורש זה או אחר בטענות שבמהות, וכנגד אופן חלוקת העזבון ליורשים על-ידי המנוח.

סעיף זה דן באמצעים לשמירת העזבון ולא בהליכים לקביעת זכויות מהותיות בנכסים בין היורשים לבין צדדים שלישיים או בינם ובין עצמם.

מינוי מנהל עזבון זמני במסגרת סעיף 77

הוראת סעיף 77 מסמיכה את בית-המשפט לנקוט באמצעים מתאימים לשם שמירת העזבון (כאמור בכותרת השוליים של הסעיף), ובין השאר ניתנה לו, לבית-המשפט, גם סמכות למנות מנהל עזבון זמני. הווה אומר: מנהל עזבון זמני מתמנה רק כאשר יש צורך בצעדים מיידים לשמירת העזבון או לשמירת זכויות בו; ומי שפונה בבקשה למינוי מנהל עזבון זמני חייב להצביע על מערכת עובדתית שמניחה בסיס למתן הסעד המבוקש שהוא במהותו סעד של “עזרה ראשונה” לשם שמירת הנכסים שבעזבון או זכויות הכלולות בו.

מינוי מנהל עזבון זמני נועד איפוא למלא חלל שנוצר מיום הפטירה ועד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה. זאת לעומת מינוי מנהל עזבון קבוע, שינתן על-פי רוב בצו ירושה או בצו קיום צוואה, ומתייחס לתקופה שלאחר מתן צו הקיום או צו הירושה.

אם טובת העזבון מאפשרת להמתין לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה אין הצדקה למינוי מנהל עזבון זמני. לעזבון ימונה מנהל עזבון זמני כאשר נכסי העזבון מצריכים טיפול מיוחד או כאשר יש צורך לכנס את נכסי העזבון אחרת יבולע לרכוש או כאשר יש צורך לבצע פעולות כדי להקטין הוצאות של העזבון או לגבות חובות שוטפים של העזבון, וכל זאת לפני מתן צו הירושה או צו קיום הצוואה. לעזבון ימונה מנהל עזבון זמני גם כאשר יש סכסוך בין יורשים ולא ברור ליורשים היקף העזבון או כאשר אחד היורשים פסול-דין או קטין, אם קיים חשש ממשי שפעולות יורשים אחרים יקפחו אותו. הפרמטרים למינוי מנהל עזבון זמני אינם בגדר רשימה סגורה, וכל בקשה תיבחן לפי נסיבותיה העובדתיות.

בעניין עזבון המנוח בקרמן הוגשה בקשה למינוי מנהל עזבון זמני אשר הוגשה על-ידי בת המנוח ואמה והצטרפו לה מי שטוענות להיות ידועותיו בציבור ושנים מילדיו. המנוח הותיר צוואה לפיה הזוכה הבלעדית בעזבונו הינה אחותו, אותה אף מינה בצוואה כמנהלת עזבונו. הצוואה הוגשה לקיום והוגשו שתי התנגדויות על-ידי המבקשות 2,1 כאן ועל-ידי הטוענת להיותה ידועתו בציבור ושני ילדיה/ילדיו. על כל אלה הוגשה גם תובענה לתשלום מזונות מהעזבון על-ידי בתו של המנוח היא המבקשת 1. בעזבון המנוח זכויות וחובות בהיקף ניכר.

כב’ השופט שוחט פסק כי לא יכולה להיות מחלוקת בדבר הצורך במינוי מנהל עזבון לרכושו של המנוח אשר סבר אף הוא כי יש צורך במינוי שכזה, עת מינה בצוואה עצמה את הזוכה כמנהלת עזבונו – וזאת לאור היקף הזכויות והחובות של עזבונו. מעבר לכך כנגד העזבון תלויה ועומדת גם תובענה למזונות את ההגנה בשם העזבון כנגד תובענה זו (ואחרות שתהיינה אם תהיינה) יש לנהל באמצעות מנהל עזבון זמני.

אולם מעמדה של המשיבה 1 כזוכה בלעדית בעזבון טרם נקבע ומשהוגשו התנגדויות לצוואה ההליך לקיומה יארך זמן. עד למתן הכרעה בהתנגדויות ובתובענה גופה לקיום צוואה נותר עזבונו של המנוח תלוי ועומד בחלל האוויר ויש צורך בניהולו עד להכרזה בדבר יורשיו על-ידי מנהל עזבון זמני.

עוד נקבע, כי אין בעובדה, כי המשיבה 1 היא הזוכה הבלעדית על-פי הצוואה, כדי לייתר את הצורך במינוי. סיכויי ההתנגדות אינם רלבנטיים וגם הטענה, כי המשיבה 1 מוכנה לשאת אישית במזונותיה של המבקשת 1, אינה מייתרת את הצורך במינוי.

אין סיבה שלא להידרש לבקשה למינוי מנהל עזבון זמני רק מחמת דחייתה בהליך זמני קודם ויש לדון בה לגופא.

לעניין סמכויות מנהל עזבון זמני ראה להלן בפרק העוסק במנהל עיזבון.

עיכוב פעולות הוצאה לפועל

לבית-המשפט של עזבונות סמכות מכוח סעיף 77 לחוק הירושה לעכב באופן זמני פעולות הוצאה לפועל בנכסי העזבון. בית-המשפט בהפעילו את שיקול-דעתו יבחין בין חובות מובטחים לבין חובות שאינם מובטחים.

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה