ניהול עיזבונות

לאחר פטירת אדם וכל עוד לא הוכרזו יורשיו – אין אף גורם אשר יכול לטפל בעיזבון או לפעול בשמו.

לכן, כאשר מתעורר צורך לפעול בשם או כנגד עיזבון – הדרך היחידה המאפשרת זאת היא מינוי של מנהל עיזבון זמני.

ניתן למנות מנהל עזבון אף לאחר הכרזת יורשי הנפטר, אולם זאת רק במסגרת מינוי מנהל עיזבון קבוע ובנסיבות בהן קיימת סיבה שלא לאפשר ליורשים לפעול בעיזבון ולחלוקתו, בעצמם.

להלן עיקרי הדברים הנוגעים לניהול עיזבונות:

פעולות דחופות עם פטירה – כל עוד לא מונה מנהל עיזבון זמני, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת סעדים דחופים, בעיקר במצבים בהם עשוי להיגרם לעיזבון נזק שיש למנעו בדחיפות ואין אפשרות להמתין למינוי מנהל עיזבון זמני.

מינוי מנהל עיזבון זמני – בקשה למינוי מנהל עיזבון זמני מוגשת בכל מקרה בו קיים צורך לבצע פעולות בעיזבון, כגון שמירה על הכספים, כינוס נכסי העיזבון, השכרת נכסים, תשלום חובות או ניהול הליכים משפטיים בשם או כנגד העיזבון וכד’.

נוקטים בדרך של ניהול עיזבון זמני, בעיקר כאשר מוגשת התנגדות לקיום צוואה או קיימת סיבה אחרת אשר דוחה באופן מהותי את מועד מתן צו הירושה או צו קיום הצוואה.

מינוי מנהל עזבון קבוע – תפקידו של מנהל עיזבון זמני, מסתיים עם הכרזת היורשים דהיינו מתן צו ירושה או צו קיום צוואה. במסגרת מתן הצו, ניתן למנות מנהל עיזבון קבוע לעזבונות. מינוי שכזה יעשה במצבים מיוחדים בהם קיים צורך בפיקוח, כגון – כאשר בצוואת הנפטר קיים אינטרס ציבורי, כאשר אחד מהזוכים הוא קטין או כאשר ישנן הוראות בצוואה המצריכות פיקוח וכד’.

תפקידו של מנהל העיזבון – תפקידו של מנהל עזבון קבוע בחוק והוא כולל – כינוס נכסי העיזבון ושמירתם, תשלום חובות העיזבון וחלוקת העיזבון בין היורשים. על מנהל העיזבון לבחון אפשרות לחלוקת העיזבון במסגרת תוכנית חלוקה מוסכמת, ובהעדר הסכמה – על פי צו בית המשפט.

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה