צוואה הדדית

צוואות הדדיות, הינן צוואות אשר בני זוג עורכים מתוך מטרה משותפת ומתוך רצון להגביל ולהצר את צעדי בן הזוג אשר יוותר בחיים אחרון.

הנסיון מראה, כי מספר רב מאוד של צוואות נערכות כצוואות הדדיות וספק אם עורכיהם מודעים לכל הנפקויות המשפטיות הנובעות מעריכת צוואה הדדית.

מהי צוואה הדדית

צוואה הדדית, הינה צוואה שבני זוג עורכים כדי להוריש את עזבונם זה לזה ולאחר מכן לצדדים שלישיים או ישירות לצדדים שלישיים.

לדוגמא, בני זוג יכולים לערוך צוואה הדדית, בה קובעים הם כי בפטירת אחד מהם, יעבור כל עזבונם לבן הזוג הנותר בחיים ולאחר פטירת שניהם יועבר כל עזבונם ילדיהם המשותפים.

בני זוג יכולים אף לערוך צוואה הדדית בה יורישו את כל עזבונם, ישירות, לילדיהם ואף צוואה שכזו יכולה להיערך כצוואה הדדית.

כאשר בני זוג עורכים את צוואתם ההדדית במסמך אחד, הצוואה תהיה אף צוואה משותפת, בנוסף לכך שצוואה הדדית.

אפשרות “תקיפה” או התנגדות לצוואה הדדית

לאור הוראות החוק המיוחדות החלות על צוואה הדדית, אזי בכל סיטואציה בה מי מבני הזוג פעל לשינוי הצוואה ההדדית – יכולות להיות נפקויות משפטיות מהותיות כאשר צעד זה מבוצע שלא על פי הוראות החוק המדויקות.

לפיכך, בכל מצב בו מעורבת צוואה הדדית, יחד עם מציאות בה מי מבני הזוג פעל לשינויה – יש מקום לבחון את תוקפה של הצוואה ההדדית ואת משמעות השינוי, תוקף השינוי ואפשרות תקיפת מי מהם בנסיבות המתאימות.

מהם היתרונות בצוואה הדדית

הבחירה באופציה של צוואה הדדית, מאפשרת לבני הזוג להגביל ולהצר את צעדיהם בנוגע ליכולתו של כל אחד מהם לשנות את צוואתו בעתיד.

יתרון מרכזי זה, יכול להוות, בנסיבות מסוימות, אף חסרון ובמיוחד כאשר בן הזוג הנותר בחיים מוצא עצמו במציאות ששינוי צוואתו הינו כורח, נוכח שינוי נסיבות אשר בני הזוג לא חזו אותן כאשר בחרו לערוך את צוואתם ההדדית.

חשוב להבהיר, כי צוואות הדדיות עליהן דנה רשימה זו, הינן צוואות אשר נערכו לאחר שנת 2005, שנה בה תוקן חוק הירושה בכל הנוגע לצוואות הדדיות.   בכל הנוגע לצוואות אשר נערכו בטרם שנת 2005, חלים כללים משפטיים שונים.

מהן המשמעויות של עריכת צוואה הדדית

המשמעות המרכזית של עריכת צוואה הדדית, נוגעת להגבלת אפשרות השינוי של הצוואה, ללא ידיעת בן הזוג השני.

בעניין זה, יש הבחנה ברורה בין מצב בו בן הזוג החפץ לשנות את הצוואה ההדדית, פועל כאשר בן זוגו עדיין בין החיים לבין מצב בו פעולותיו בעניין זה נעשות לאחר שבן זוגו כבר נפטר.

ההגבלות החלות בשתי סיטואציות אלה, שונות במהותן ונובעות בעיקרן מהשאלה האם בן הזוג השני עדיין יכול אף הוא לשנות את צוואתו אם לאו.

ביטול או שינוי צוואה הדדית כאשר בן הזוג עדיין בין החיים

כאשר בני זוג ערכו צוואה הדדית ואחד מהם חפץ לשנותה – לא יהיה כל תוקף לשינוי שיבצע מי מהם, אלא אם כן מסר הודעה בכתב לבן הזוג בטרם השינוי.

מסירת הודעה לבן הזוג, בהתאם להוראות החוק, מאפשרת לבן הזוג המודיע לערוך צוואה חדשה תוך התעלמות מהצוואה ההדדית.

מטרת ההודעה, הינה לאפשר לבן הזוג השני לערוך אף הוא צוואה חדשה.

חשוב לציין, כי מסירת הודעה על ידי אחד מבני הזוג, גורמת לכך שהצוואה ההדדית תהיה בטלה, דהיינו לא יהיה לה תוקף אף ביחס להוראות בן הזוג השני וככל שבן הזוג השני לא יערוך צוואה חדשה מטעמו – עזבונו יחולק לאחר פטירתו על פי דין, דהיינו כאלו לא קיימת כל צוואה מבחינתו.

תשומת הלב, כי ההודעה בדבר השינוי צריכה להימסר לבן הזוג, במצב בו לא יהיה ספק שבן הזוג אכן קיבל את ההודעה. במצב בו בן הזוג השני עדיין בין החיים אולם מצבו הקוגנטיבי אינו מאפשר עוד, מבחינתו, לערוך צוואה חדשה – יתכן ולהודעה שנמסרה תהיה נפקות מוגבלת אם בכלל.

שינוי או ביטול צוואה הדדית כאשר בן הזוג כבר אינו בין החיים

במצב בו בני זוג ערכו הצוואה הדדית ואחד מהם חפץ לשנות את הצוואה כאשר בן הזוג כבר אינו בין החיים – יוכל הוא לעשות כן רק במצב בו אין הוא יורש את בן הזוג שנפטר.

לפיכך, כאשר הצוואה ההדדית קובעת כי העזבון, כולו או חלקו, יועבר לבן הזוג הנותר בחיים – יהיה על בן זוג זה להסתלק מהעזבון הסתלקות כללית ורק אז יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית.

ככל שבן הזוג הנותר בחיים חפץ לשנות את הצוואה ההדדית, לאחר שכבר ירש את בן הזוג על בסיס אותה צוואה הדדית – יהיה עליו לפעול תחילה להשיב לעזבון את כל מה שירש ורק לאחר מכן יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית.

התנאות בדבר היכולת לשנות צוואה הדדית

חוק הירושה, מאפשר לבני זוג העורכים צוואה הדדית – להכליל בצוואה שכזו הוראות המתנות על הוראות החוק ומאפשרות לבן הזוג לשנות את הצוואה באופן שונה מהאופן בו מאפשרות הוראות חוק הירושה שינויים אלה.

כך לדוגמא, יכולים בני זוג להתנות בצוואה ההדדית כי השינוי של הצוואה על ידי אחד מהם, יכול להיעשות, בחייהם, אף ללא מסירת הודעה בכתב ואף לאחר הפטירה – ללא צורך בוויתור על החלק שירש על פי הצוואה ההדדית.

התנאות אלה, מאפשרות לבני הזוג לערוך תכנון טוב ביותר של הליכי ההורשה העתידיים שלהם, מתוך ראיית צרכיהם המשותפים והנפרדים ומתוך מחשבה עתידית על נסיבות אשר יאפשרו להם תמרון טוב יותר בנסיבות החיים המשתנות.

הוראות יורש אחר יורש בצוואה הדדית

בני זוג העורכים צוואה הדדית, חפצים, בדרך כלל, להיטיב עם בן הזוג הנותר בחיים אולם אף להבטיח שבסופו של דבר כלל העזבון המשותף יעבור לצד ג’ מוסכם (צאצאים או בני משפחה אחרים).

לפיכך, דבר מקובל הוא שצוואה הדדית תכלול אף הוראות בדבר יורש אחר יורש, כך שלאחר פטירת בן הזוג השני, יועבר מה שהוריש לו בן הזוג הראשון, לאותם צדדים שלישיים מוסכמים.

יש מקום לתת משקל ומחשבה, לאפשרות ההגבלה הקיימת בהוראות יורש אחר יורש, כך שבן הזוג הנותר בחיים אשר מהווה “יורש ראשון” במסגרת הוראה זו – יוגבל באפשרות השימוש שלו במה שירש, כך שיובטח שעזבון זה שירש יועבר בסופו של יום לאותם צדדים שלישיים מוסכמים.

ההגבלה אפשרית בכמה אופנים, בין הגבלה לצורך שימוש בפירות בלבד ובין הגבלה בתחלוף ויש לבחון בכל מקרה איזו הגבלה תאפשר, מחד, שימוש לטובת בן הזוג הנותר בחיים ומאידך תיתן בטחון מספיק לכך שחלקו הארי של עזבון זה ישמר לאותם צדדים שלישיים.

צוואות הדדיות שנערכו לפני שנת 2005

צוואות הדדיות אשר נערכו בטרם שנת 2005, השנה בו תוקן חוק הירושה והוסף סעיף 8א לחוק העוסק בצוואות הדדיות – חלות עליהן הוראות הפסיקה אשר התפתחה בנוגע לצוואת הדדיות שהוראות החוק אינן חלות עליהן.

בעיקרו של דבר, צוואות אלה חוסות בצל עקרון ההסתמכות, עקרון אשר הוגבל וצומצם לסיטואציות מוגדרות הנוגעות בעיקר לאופן בו צוואות אלה נוסחו.

שאלת הגבלת חופש השינוי, היא השאלה המרכזית הנוגעות לצוואות אלה וכל מקרה נבחן לגופו על פי הניסוח הספציפי בו בחרו בני הזוג להתנסח במסגרת צוואתם ההדדית.

הליכים משפטיים כנגד צוואה הדדית

במצבים לא מעטים, מוצאים עצמם יורשים במציאות לא נוחה מבחינתם, כאשר הצוואה ההדדית פוגעת בהם ואף חמור יותר – כאשר מי מבני הזוג שינה את הצוואה ההדדית לטובתם או לרעתם וכעת עומדים הם בפני מציאות בה עליהם לתקוף את הצוואה המשנה או להגן עליה.

הוראות החוק והפסיקה, כפי שהתפחתו במהלך השנים, יוצרות שלל טענות המאפשרות לתקוף מציאות זו או להגן עליה. לנסיבות העולות בעיקר מתוך הצוואה עצמה וכמובן לנסיבות חיצוניות הנוגעות לאופן השינוי ולסיבות ולנסיבות שהביאו לכך – משקל שיכול במצטבר להביא לתוצאה הרצויה.

לכן, בכל מקרה בו קיימת צוואה הדדית ובוודאי כאשר מדובר במצב בו הצוואה שונתה על ידי אחד מבני הזוג, יש חשיבות רבה לבחינה דקדקנית של מכלול הנסיבות הסובבות את הצוואה ואת שינויה, כדי לבחון האם אכן מדובר במקרה בו אפשר לתקוף את המציאות הנחזית או להגן עליה, בהתאם לנדרש.

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה