עריכת צוואה

בעבר, כתיבת צוואה היתה אירוע נדיר למדי, שהיה שמור בעיקר לבעלי ממון או בנסיבות משפחתיות אשר הצריכו זאת. כיום, כתיבת צוואה ותכנון חלוקתו של הרכוש לאחר מותו של כותב הצוואה היא כמעט דבר שגרתי.

עריכת צוואה הינה פעולה אשר אדם יכול לבצע לבדו או באמצעות עורך דין. במצבים פשוטים וברורים וכאשר על פניו הסבירות שגורם כלשהו יתנגד לקיומה של צוואה נמוכה – יכול אדם לערוך צוואה בעצמו, צוואה בכתב יד, בה יביע את רצונו הפשוט והברור. בכל מקרה בו הצוואה סבוכה יותר או מכילה הוראות מורכבות, או במצבים בהם קיים חשש שצד שלישי כלשהו יגיש התנגדות לקיום צוואה – רצוי מאוד לערוך “צוואה בעדים”, בפני עורך דין, כדי שלצוואה יהיו עדים אשר יוכלו להעיד על נסיבות עריכת הצוואה ועל כל הסובב אותה ועל מצבו ורצונו של המצווה.

משרד עו”ד בעז קראוס מסייע ללקוחותיו בעריכת צוואות מקצועיות. ניסיונו העשיר של המשרד בהגנה על צוואות מחד, ובהתנגדות לצוואות מאידך, מאפשר לו לייעץ ללקוח כיצד ניתן למנוע כבר בעת עריכת הצוואה, תרחישים אשר יאפשרו להתנגד לה או להטיל ספק בתקפותה.

צוואה הינה כלי רב עוצמה, המאפשר לכל אדם להמשיך ולשלוט ברכושו אף לאחר פטירתו. אכן, צוואות “רגילות” כוללות הוראות פשוטות של העברת הנכסים למי שהמצווה ציין בצוואתו, אולם במקרים רבים – לו תשומת הלב של המצווה היתה מופנית לאופציות אחרות – היה המצווה כולל בצוואתו מנגנוני שליטה ואופציות ביצוע אשר ישרתו טוב יותר את רצונו האמיתי.

אין כמעט מצב בו מועדפת אופציית הירושה על פי דין על פני אופציית הצוואה. אם ניטול לדוגמא משפחה רגילה, הכוללת הורים וילדים, כמעט תמיד מועדפת האופציה שהשליטה ברכוש תוותר לבין הזוג הנותר בחיים ושלילת מצב בו הצאצאים יורשים בטרם פטירת ההורים שניהם. מאידך, קיימת חשיבות רבה להבטיח את חלקם של הצאצאים לאחר פטירת ההורה הנותר בחיים ולמנוע מציאות בה יעשה בן הזוג הנותר שימוש קלוקל ובלתי ראוי בנכסים, באופן שירושת הילדים תישלל.

סוגי צוואות ומרכיביהן

חוק הירושה מכיר בארבע צורות לכתיבת צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. לצורות שונות של צוואה ראה סוגי צוואות.

הצוואה המצויה ביותר היא הצוואה בפני עדים, צוואה אשר יכולה להיכתב בכל דרך, בין בהדפסה ובין בכתב ידו של אחר – ובלבד שהמצווה יחתום עליה בפני שני עדים אשר יאשרו את הדבר בחתימתם הם בגוף הצוואה ויוסף תאריך.

צוואה יכולה להיערך אף בכתב יד, אולם יש להקפיד כי הצוואה כולה תרשם בכתב ידו של המצווה. יש להוסיף לצוואה זו תאריך וחתימה והצוואה כשרה אף ללא נוכחותם של עדים.

צוואה בפני רשות ידועה בעיקר כצוואה בפני נוטריון. מדובר באמירת דברים בפני נוטריון אשר מעלה אותם על הכתב, אין צורך בחתימה ואין צורך בכל סממן מצד המצווה. עושים שימוש בצוואה אצל נוטריון בעיקר כאשר המצווה אינו יכול לחתום מכל סיבה.

הצוואה הנדירה ביותר היא צוואה בעל פה, והיא נערכת במצבים בהם אדם עומד בפני סכנת מוות, כמו ניתוח מסוכן או שהיה במקום מסוכן, כאשר יש חשש אובייקטיבי וסובייקטיבי להמשך חיי המצווה.

צוואות מכילות שלוש קטגוריות מרכזיות אליהן מתייחסים בעת עריכתן:

  • זהות היורשים – פירוט זהות היורשים, בין כיורשים ישירים ובין כיורשים חלופיים.
  • הוראות חלוקה – דרך חלוקת העזבון בין היורשים, בין אם בדרך של מנות או כחלק יחסי מהעזבון כולו.
  • תנאים ותניות – כלי השליטה של המצווה באלו שיוותרו בחיים אחריו, הוראות אשר מאפשרות להתנות את הירושה בתנאים כמו גם להמריץ את היורשים לבצע פעולות אשר המצווה מעוניין בהן לאחר פטירתו.

צוואה מאפשרת לתכנן את ההורשה באופן שייטיב עם היורשים ויממש את המטרות החשובות למצווה. מלבד זאת, חשוב לכלול בתכנון ההורשה שיקולי מס ומנגנונים אשר יאפשרו פעולות כלכליות אשר לא יגררו חיובי מס מיותרים. לעיתים, עזבונו של המצווה כולל עסקים משפחתיים ומלבד הצורך בהגנות בהיבטי המס, יש צורך אף בהוראות אשר ימנעו ויצמצמו מחלוקות בין היורשים בעתיד.

תכנון ירושה בצוואה

תכנוני הורשה כוללים שלוש קטגוריות מרכזיות:

תכנון צוואה – תכנוני מס

כדי לאפשר העברת העזבון ליורשים ובמיוחד שינויים בחלוקה לאחר פטירה, ניתן לכלול בצוואה מנגנונים שונים אשר יאפשרו גמישות העברתית בין היורשים השונים ואף בין היורשים לבין אלו שאינם מפורטים בצוואה. לדוגמא, הוראות הסתלקות לפי סעיף 6 לחוק הירושה, המאפשרות העברת נכסים אף למי שאינם מנויים ברשימת היורשים בצוואה – אפשרית בנוגע לנכס ספציפי, רק כאשר זה הוגדר בצוואה כמנה.

גם האפשרות שהיורשים ישנו מהוראות הצוואה על בסיס הוראת סעיף 110 לחוק הירושה, הסכם בין יורשים, מחייב שהיורשים יהיו צדדים מהותיים בצוואה. ניתן להשאיר הוראות למי מהיורשים לקבוע את זהות היורשים מתוך רשימה או קבוצת רשימות, דבר שיאפשר להעביר נכסים מהעזבון לצדדים שלישיים ללא שהדבר יחשב כעסקה החייבת במס.

רצוי מאד לתת את הדעת לכל העניינים הללו בעת עריכת הצוואה, שכן מחשבה מראש תוך ראיה מפוכחת של העתיד, יכולה לחסוך למוריש ובעיקר ליורשים נזקי מיסוי מיותרים.

תכנון צוואה – הוראות שליטה ופיקוח

חוק הירושה מכיל סעיפי תנאים ותניות בצוואות, כגון הוראת “יורש על תנאי דוחה” ו”יורש על תנאי מפסיק”, הוראות אשר מאפשרות למוריש להמשיך ולשלוט בירושה ולמעשה ביורשים, לאחר פטירתו.

מסגרת הוראות אלה והדומות להן, יכולות להמשיך ולעקוב אחר זכות הירושה, לדחות את קיומה בהתקיים תנאי או תנאים ולהפסיק את הזכות לה גם לאחר הכרזת היורשים.

מגוון הנושאים בהם יכול המצווה להתערב ולקבוע את שיעשה, כבר בעת עריכת הצוואה, הוא אין סופי, וכולל הוראות הנוגעות לאורח חיים, לדרך התנהלות ולהתרחשויות בלתי צפויות בעתיד. חשוב ורצוי להקדיש תשומת לב מכוונת לעניינים אלו, שכן מצווים רבים אינם ערים לקיומם וכאשר תשומת ליבם מופנית אליהם, הם מוצאים שצוואתם הופכת להיות שלמה יותר וקרובה יותר לרצונותיהם.

תכנון צוואה – הוראות אופרטיביות

חשוב ביותר שצוואה תכיל הוראות אופרטיביות, חלופיות, להוראות הציווי הרגילות. לדוגמא, כאשר מצווה קובע בצוואתו מי יהיו יורשיו – רצוי שיותיר הוראת “יורש במקום יורש” למצב בו היורשים המנויים או מי מהם לא יוכלו לרשת מכל סיבה. מצווה יכול לקבוע אף מי יהיה היורש לאחר היורש הראשון שקבע וזאת במסגרת הוראת “יורש אחר יורש”. חוק הירושה מתייחס גם למצבים בהם היורש על פי הצוואה נפטר לפני המצווה. בהעדר הוראה מפורשת ובהעדר צאצאים ליורש שנפטר, יכול חלק זה לעבור ליורשים על פי דין, יורשים להם לא התכוון המצווה להוריש דבר. דוגמאות אלה ממחישות את החשיבות הקיימת בהתייחסות לרשימת ההוראות החלופיות, אשר יכולות להביא לחלוקת העזבון באופן העולה בקנה אחד עם רצון המצווה, גם במצבים לא שגרתיים ובמיוחד כאלו שהמצווה לא התייחס או צפה אותם בעת עריכת צוואתו.

עריכת צוואה: איך לשקף את רצון המצווה?

צוואה יכולה להכיל מנגנונים רבים אשר יכולים לשקף באופן ראוי יותר את רצון המצווה ובעיקר את מילוי חפצו לאחר פטירתו. להלן מספר דוגמאות למנגנונים אותם ניתן להכליל בצוואה.

יורש במקום יורש – הוראה זו קובעת מי יירש את המצווה במצב בו הזוכה המפורט בצוואה ילך לעולמו לפני המצווה או יהיה פסול מלרשת לאור תנאי שקבע המצווה בצוואתו, כגון העדר נישואין, מגורים בארץ זרה וכד’.

יורש אחר יורש – מצווה יכול לכלול בצוואתו הוראה מי יירש את העזבון לאחר שהזוכה על פי הצוואה ילך לעולמו. במילים אחרות – מצווה יכול לצוות את עזבונו לאחד, תוך הבטחה כי לאחר פטירת אותו אחד, יעבור כל שנותר – ליורש אחר.

יורש על תנאי מפסיק – ניתן להגביל את זכות הירושה, דהיינו להפסיקה. ישנם מצבים בהם מוריש חפץ להבטיח כי אם הזוכה לא עמד בתנאי מסוים, יחדל מלרשת. הכללת הוראה של יורש על תנאי מגביל, יכולה להבטיח כי בהתקיים התנאי או בהפרת התנאי זכות הירושה תיפסק.

יורש על תנאי דוחה – באותו האופן, זכות הירושה יכולה להיות נדחית. הכללת הוראה שכזו – מונעת מהזוכה את זכות הירושה, אלא אם יעמוד תחילה בתנאים אותם ציין המצווה בצוואתו. יתרון גדול לסוג תנאי שכזה מצוי ביורשים שיש להם נושים. תנאים נוספים בצוואה, כוללים הוראות שליטה ובקרה, הבטחת הירושה לצאצא מוגבל, הקמת נאמנויות והכללת מנגנונים המפחיתים משמעותית את היכולת של זוכה להתנגד לקיומה של הצוואה.

חשוב ביותר לערוך את הצוואה בתנאים המבטיחים את קיומה. משמעות הדבר – שבכל מקרה של מצווה בעייתי, דהיינו מצווה עם רקורד רפואי בעייתי או מצווה השרוי במצב שניתן יהיה לטעון כנגד תקפות הצוואה – יש לכלול פעולות מניעה, כגון הסרטת הצוואה, ליווי של חוות דעת רפואית בעת עריכת הצוואה והכללת מלל ענייני מפי המצווה.

איך לכתוב צוואה ולהימנע מסכסוכים?

לפניכם מספר עצות חשובות למורישים וליורשים – שיסייעו לכם למנוע סכסוכים משפחתיים ותביעות בין יורשים בנוגע לפרשנות הצוואה:

לא לסמוך על החוק

אנשים נמנעים לעתים מלערוך צוואה מאחר שהם חפצים להשאיר את הוראות חוק הירושה, כהוראות שיקבעו את חלוקת העזבון שלהם לאחר פטירתם.  הבעיה היא, שגם אם הוראות החוק קובעות חלוקה בין בן זוג לילדים – אין בהוראות החוק כדי להסדיר תרחישים שונים אשר יכולים לשבש בעתיד את ההתנהלות המשפחתית.  בצוואה ניתן להתייחס להוראות בדבר מימוש העזבון, חלוקת העזבון, התנהלות מחייבת בין היורשים השונים ומנגנון של הסדרת מחלוקות במקרה ויתעוררו כאלה. לפיכך, ובמיוחד במקרים בהם אין חפיפה בין היורשים על פי דין לבין אילו שחפצים להוריש להם, רצוי ביותר לערוך צוואה מתאימה.

צלילות ושיקול דעת

העילות השכיחות לתקיפת צוואה הן “העדר כשירות” ו/או “השפעה בלתי הוגנת” על המנוח. בני משפחה או אנשים אחרים, שלא מרוצים ממה שקיבלו או לא קיבלו לפי הצוואה, בדרך כלל יטענו כי המוריש כתב את הצוואה כששיקול דעתו היה מעורער ו/או שהיורש ניצל את מצבו הבריאותי, הנפשי או השכלי הפגיע של המנוח. כדי למנוע אפשרות כזו מומלץ לערוך צוואה בשלב מוקדם ולא לחכות שמצבו הנפשי או השכלי של המוריש יהיה מוטל בספק.

להימנע מסעיפים דרקוניים

ככל שהיקף הונו של האדם גדול יותר, כך הנטייה שלו להשאיר הוראות מפורטות יותר בצוואה – בניסיון להמשיך לשלוט לאחר מותו – היא מובהקת יותר. באמצעות סעיפים דרקוניים מורישים יכולים לקבוע איך יחיו היורשים ומה עליהם לעשות בחייהם לאחר שהמוריש ילך לעולמו. חלק נכבד מאוד מהמטרות שאנשים שמים להם בכתיבת הצוואה נמצאו יותר מזיקות ממועילות וגורמות לסכסוכים בין היורשים. לפיכך, כאשר יש רצון לכלול בצוואה מנגנוני שליטה, חשוב שהמנגנונים יבנו באופן גמיש וייקחו בחשבון מצבים עתידיים משתנים.

חלוקת נכסים או חלוקת אחוזים

במצבים רבים, מתלבטים מורישים האם לחלק את העזבון באופן פרטני, איזה נכס ילך לאיזה יורש, או לחלק באופן כללי כאשר הצוואה קובעת את האחוזים שכל יורש יקבל.

חשוב לזכור, כי צוואה יכולה להיות ממומשת לאחר שנים רבות ולעיתים מה שנכון למועד עריכת הצוואה מסתבר כלא נכון או לא רלוונטי במועד מימוש הצוואה. כך נכס ספציפי שצוין בצוואה ערכו יכול להעלות או לרדת או בכלל לא להיות קיים במועד הפטירה. לפיכך, חשוב לבנות צוואות עם מנגנונים אשר לוקחים בחשבון שינויים אפשריים במצבת הנכסים בעתיד.

צוואות הדדיות בין בני זוג

חוק הירושה תוקן באופן שיצר הגבלה על בני זוג הכותבים צוואות הדדיות שלפיהן הם מורישים האחד לשני את כל רכושם. התיקון יצר הגבלה חמורה על שינוי הצוואה של בן הזוג שנותר בחיים, לאחר  פטירת בן הזוג הראשון. כך לדוגמא, לאחר חלוקת העיזבון של בן זוגו שהלך לעולמו – בן הזוג שערך צוואה הדדית ונותר בחיים אחרון ובוחר לשנות את הצוואה ההדדית  – ייאלץ להחזיר לקופת העזבון את כל מה שירש מבן הזוג לפי הצוואה המשותפת. לכן חשוב מאוד, כאשר בני זוג בוחרים לערוך צוואה הדדית, שהצוואה תכלול מנגנונים אשר יתאימו לרצונות של בני הזוג מבחינת האופן והאפשרות של מי מהם לשנות את הצוואה בעתיד, כאשר אחד מהם כבר לא יהיה בין החיים.

הפקדת הצוואה אצל רשם הירושות

למי שעורך צוואה וקיים סיכוי או סיכון שהצוואה לא תגיע לידי כולם אלא תמצא על ידי אחד מהיורשים אשר יש לו אינטרס באי מימושה או שלא תימצא כלל – מומלץ להפקיד אותה אצל רשם הירושות.  הפקדת הצוואה מביאה לכך שכאשר המוריש הולך לעולמו, כל בקשה שתוגש לרשם הירושה בעניינו תעלה באופן אוטומטי את הצוואה שהופקדה.

תניות סילוקין בצוואה

צוואה יכולה להכיל מנגנונים אשר יפחיתו באופן מהותי את האינטרס של אחד היורשים להתנגד לצוואה זו. “תניית סילוקין” במהותה, היא הוראה המנשלת יורש אשר לא עומד בתנאי הצוואה.

לדוגמא, ככל שנקבע בצוואה שמי שיתנגד לצוואה לא יירש על פיה – אזי תניה זו יכולה לגרום לכך, שיורש אשר יתנגד לצוואה יאבד את מה שהמוריש החליט להוריש לו.

על פי רוב, תניות שכאלה, גורמות ליורשים השוקלים להתנגד, לחשוב פעמיים בטרם נקיטת צעד שכזה.

אישור רפואי למוריש חולה

כשאדם קשיש או חולה משאיר צוואה, פעמים רבות יעלו אנשים החשים מקופחים מהצוואה טענות בעניין מצבו הבריאותי של המוריש. לכן, רופא שפגש את המוריש ושוחח עמו יוכל לאשר כי המוריש אמנם לוקה בבעיות פיסיות – אבל הוא כשיר מנטלית וכותב את צוואתו בדעה צלולה. מומלץ גם לשמור על מסמכים רפואיים רשמיים של המוריש, כמו סיכום מחלה, טופס ביקור אצל רופא וטפסי שחרור מבתי חולים – שיתמכו בטענה כי המוריש ערך את הצוואה כשדעתו צלולה.

נכסים בחו”ל

מוריש המחזיק נכסים בחו”ל צריך להיות מודע לכך שבמקרים מסוימים החוק החל במדינות שבהן נמצא הנכס הוא שיחול לאחר מותו – ועלול לגבור על המופיע בצוואתו. במדינות כמו גרמניה וברזיל לדוגמא, קיימת לפי החוק “מנת חובה” מהירושה לקרובי משפחה מדרגה ראשונה (בן זוג, ילדים). במקרה כזה, צוואת המוריש תחול רק על חלק מהרכוש וחלק אחר יעבור ליורשים לפי החוק המקומי – גם אם בצוואה נכתב אחרת.

עילות לביטול צוואה

האפשרויות לתקוף צוואה בבית המשפט – לבטל אותה או למחוק הוראות מתוכה – הן מגוונות וגם אם הדברים נראים בלתי אפשריים שווה לבדוק ולהתייעץ עם עורך דין המתמחה בצוואות. מצב רפואי לקוי שפגע בשיקול הדעת של המוריש, מעורבות יתר של אחד מהיורשים שאת חלקו רוצים לבטל או השפעה בלתי הוגנת על המוריש – כולם עשויים להוות עילות לביטול צוואה.

לפעול מהר במקרה של תקיפת צוואה

חלון ההזדמנויות לאיסוף מידע, המאפשר תקיפת צוואה הוא קצר מאוד וכדאי לפעול מהר לפני שאנשים הקשורים לעריכת הצוואה יתודרכו כיצד להגיב.

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה