שאלות ותשובות

 • נודע לי על קיומה של צוואה המקפחת אותי, מה עלי לעשות?

  עליך לבדוק מיידית אצל רשם הירושות האם הצוואה הוגשה לקיום ואם הדבר פורסם בעיתון. ממועד הפרסום עומדים לרשותך 14 יום כדי להגיש התנגדות לצוואה.

 • הגיע לידי מידע המאפשר ביטול צוואה אולם הצוואה כבר קוימה, האם עדיין ניתן להתנגד לה?

  ניתן לפעול לביטול צו קיום צוואה וזאת בפניה לרשם הירושה בבקשה מתאימה אשר צריכה להכיל מידע אשר לא אשר לא היה ידוע למבקש הביטול ולא יכול היה להיות ידוע לו במועד בו ניתן היה להגיש את ההתנגדות.

 • הורי ערכו צוואה הדדית המורישה לי חלק מעזבונם, לאחר פטירתם. לאחר פטירת אבי, שינתה אימי את הצוואה לרעתי ולטובת אחי, האם ניתן להתנגד לצוואתה החדשה של אמי?

  הדבר תלוי במספר משתנים, כגון השנה בה נערכה הצוואה ההדדית (החוק שונה בשנת 2005) ותוכנה של הצוואה ההדדית (כגון האם כלולה בה הוראת “יורש אחר יורש”), ולכן בכל מקרה של שינוי צוואה הדדית, יש לבחון היטב את השלכות הצוואה ההדדית על אפשרות השינוי.

 • דודי השאיר צוואה בה הוריש לי את דירתו אולם התנה זאת בכך שאתרום מכספי מאה אלף ₪ לעמותת צדקה, האם חובה עלי לעשות כן?

  עקרונית, אדם יכול לתת הוראות בצוואתו רק בנוגע לעזבונו. עם זאת החוק הישראלי מכיר ב”תורת הבחירה”, דהיינו ככל שהיורש חפץ לקבל את מה שניתן לו בצוואה – חובה עליו לפעול על-פי הוראות המוריש אף בנוגע לרכושו הפרטי. כמובן שהיורש יכול להסתלק מחלקו בצוואה ואזי יהיה פטור ממילוי כל הוראה הנוגעת אליו.

 • אני ויורשים אחרים של אדם שנפטר, חפצים לחלק בינינו את העזבון באופן שונה מהכתוב בצוואה, האם הדבר ניתן?

  בהחלט כן. יורשים, בין על פי צוואה ובין על פי דין, יכולים לחלק את העזבון ביניהם באופן שונה מהאמור בצוואה או בהוראות החלוקה על פי דין. הדבר אפשרי במסגרת הסכם בין יורשים ובטרם חלוקת העזבון.

 • יורש של אדם שנפטר ירש דירה אולם הוא חפץ שאחיו של המנוח יקבל את הדירה במקומו, האם הדבר אפשרי ללא חיובי מס?

  כן. ניתן לעשות שימוש בהוראת סעיף 6 לחוק הירושה המאפשרת ליורש להסתלק מחלקו בעזבון לטובת אלה המנויים שם (בן זוג, אח וצאצא), כך שאלו יחשבו כיורשים ישירים תחתיו.

 • האם העברות של נכסי מקרקעין בין היורשים, כרוכה בתשלום מס כמו כל העברת מקרקעין?

  ניתן לבצע העברות של נכסי מקרקעין בין היורשים, מבלי שהדבר יגרור חיובי מס. לצורך כך, חשוב מאוד לתכנן את הדבר מראש, לרבות שימוש בכלים של הסתלקות והסכם בין יורשים. ככל שקיימים איזונים כספיים – חובה לבצע אותם מתוך מסת העזבון.

 • אלו סוגי מיסים יכולים לחול בעת חלוקת עזבון?

  בישראל אין מס ירושה, אולם העברות נכסים באופן שונה מהמפורט בצוואה או בצו הירושה יכולים לגרור חיובי מסי מקרקעין. כדי לייתר מיסים אלו, יש לתכנן את ההעברות באופן המונע חיובי מס. רצוי ליתן מחשבה לעניין זה אף בעת עריכת הצוואה כדי ליתן ליורשים כלים נוספים לתכנן את ההעברות באופן שונה מהכתוב.

 • אני זוכה על פי צוואה והגישו התנגדות לקיומה, האם ישנה דרך לייתר הליך זה?

  כעקרון, כל התנגדות מעבירה את ההליך לבית המשפט לצורך דיון בה, דבר שגורם לחלוף פרק זמן ארוך עד למתן צו הירושה או צו קיום הצוואה. עם זאת כאשר מדובר בהתנגדות חסרת בסיס, ישנה אפשרות לנקוט בהליכי ביניים אשר יכולים לייתר את ההליך או להפעיל לחץ בפני המשך ניהולו.

 • מתן צו קיום הצוואה מתעכב, בגין התנגדות שהוגשה לקיום הצוואה וקיים צורך לפעול בשם העזבון כדי להשכיר את דירת העזבון, להשקיע הכספים בבנקים ולהמשיך הליך משפטי בשם המנוח, כיצד ניתן לעשות זאת?

  ניתן לפעול בשני מישורים, האחד – בקשה לצווי שמירה, המאפשרים לפעול בשם העזבון לצורך שמירת העזבון ומניעת הפסד, השני – מינוי מנהל עיזבון זמני אשר רשאי לפעול בשם העזבון לצורך טיפול בו.

 • דודי אמר לי לפני פטירתו, כי הוא רוצה לתת לי את עזבונו. למרבה הצער הוא נפטר בטרם ערך צוואה, האם ניתן לעשות דבר מה עם דבריו?

  החוק הישראלי מכיר בקיומה של צוואה בעל פה. לכן, כל אמירה של נפטר סמוך לפני פטירתו, יכולה בנסיבות מסוימות להיחשב כצוואה בעל פה. לכן, בכל מקרה של אמירה כזו – רצוי לבחון הדבר, בהקדם, עם עורך דין צוואה, שכן בצוואה מסוג זה ישנן מספר פעולות דחופות שיש לבצע, כגון עריכת זיכרון דברים והפקדתו.

 • דודי נפטר ולא נמצאה בביתו צוואה, אולם זכור לי כי אמר לי בעבר שערך כזו, האם ישנה דרך לאתר צוואה שאדם כתב?

  הדרך היחידה לאתר צוואה באופן וודאי, היא רק במקרה שהמצווה הפקיד את הצוואה בטרם פטירתו. ככל שצוואה הופקדה – ניתן לקבל עותק הימנה, לאחר פטירת המוריש, מרשם הירושה. בכל מקרה אחר הדבר דורש בדיקה וחקירה, כגון פרסום פניה לעורכי דין וכד’.

 • אבי ערך צוואה ובה הוריש את כל עזבונו לאגודת צער בעלי חיים. האם לבת הזוג ולילדים יש חלקים משוריינים?

  בישראל, בשונה ממדינות רבות, אין חלקים משוריינים לבן/בת זוג ולצאצאים וניתן לנשל לחלוטין בני משפחה מכל חלק בעזבון.

 • חייתי ארבע שנים שנים עם אדם, ללא נישואין, עד לפטירתו, האם יש לי זכויות כלשהן בעזבונו?

  בישראל הושווה מעמדו של ידוע בציבור לזה של נשוי. לפיכך, ככל שחייתכם יחד סמוך לפני הפטירה – והנפטר לא היה נשוי לאחרת – זכאית את לבקש להכריז עליך כיורשת, כאילו הייתם זוג נשוי.

 • קרוב משפחה רחוק ערך צוואה מחוץ לישראל, בה ציווה לי את הכספים בבנק המצויים בישראל, האם ישנן דרישות מיוחדות למימוש צוואה שכזו בישראל?

  כל צוואה של תושב חוץ, חייבת לעבור פרוצדורה הכוללת קבלת חוות דעת בדבר הדין הזר ואפשרות ההורשה על פיו. עם קיומה בישראל ניתן יהיה לפעול על פיה לחלוקת הנכסים הנמצאים בישראל.

 • בצוואה שאני נמנה על יורשיה, קיימת הוראה לא ברורה בייחס לחלוקת חלק מהעזבון בין היורשים, כיצד ניתן לפתור עניין זה?

  בכל מקרה בה הצוואה אינה ברורה או קיים ספק באשר לפרשנותה – ניתן לפנות לבית המשפט למשפחה לצורך פרשנות הצוואה. יש לצרף להליך משפטי זה את כל הצדדים אשר יכולים להיפגע מפרשנות כזו או אחרת של הצוואה.

 • אני חפץ לערוך צוואה אולם חושש שאחד מילדי יתנגד לה, כיצד אני יכול להבטיח שלא יתנגד לקיומה לאחר פטירתי?

  ניתן להכליל בצוואה “תניית סילוקין”, אשר תאפשר להפחית את הכדאיות להתנגד לקיומה. הדבר אפשרי כאשר בצוואה קיימת הוראה המזכה את היורש הבעייתי, אולם מתנה את הזכות לקבל חלק זה באי התנגדות לה.

 • ערכתי צוואה ומסרתי עותק ממנה ליורש. כעת ברצוני לשנות את הצוואה האם עלי לבקש עותק זה חזרה?

  בהתאם לחוק הירושה, הצוואה האחרונה היא הקובעת והיא מבטלת את זו שקדמה לה ככל שהיא סותרת אותה (או שכתוב בה מפורשות כי היא מבטלת את הקודמת לה), לכן אין צורך לבקש עותק של צואה קודמת וניתן להתעלם מקיומה.

 • אני חפץ לערוך צוואה ובה להבטיח כי לאחר פטירת היורש הראשון יעבור מה שהורשתי לו ליורש שני, מה עלי לכתוב בצוואה?

  צוואה יכולה להכיל הוראות ביצוע רבות המאפשרות המשך שליטה אף שנים רבות לאחר הפטירה. כך ניתן להבטיח כי העזבון יעבור ליורש שני, במסגרת הוראת “יורש אחר יורש” על פי חוק הירושה.

סגור לתגובות.