תחולה

37. תחולה

לעניין סימן זה “הוראת צוואה” – גם הצוואה כולה, חלק ממנה ותנאי מתנאיה במשמע.

ראה ישום סעיף זה בהגדרת “הוראת צוואה” כמובא בסעיף 35 לחוק לעניין ביטול חלק מהצוואה בלבד.