פסילת צוואה

ניתן לפסול צוואה על ידי הגשת התנגדות לקיום הצוואה לרשם הירושה.
בחוק הירושה קיימות מספר עילות המאפשרות התנגדות לקיום צוואה ופסילת צוואה, ביניהן – השפעה בלתי הוגנת, מעורבות והעדר כשירות של המוריש לרבות העדר כשירות רפואית.
את ההתנגדות לקיום צוואה יש להגיש לרשם הירושה כאשר היא עריכה בהתאם לחוק הירושה ותקנות הירושה.

כשרות לצוות

26. כשרות לצוות צוואה שנעשתה על-ידי קטין או על-ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה. תוכן הענייניםטיבה של צוואה – צלילות-דעת המצווהחוק יסוד: כבוד האדם וחירותומי שהוכרז פסול-דיןפסול-דין הצלול בדעתוביטול רטרואקטיבי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

חופש לצוות

27. חופש לצוות (א) התחייבות לעשות צוואה, לשנותה או לבטלה או שלא לעשות אחת מאלה – אינה תופסת. (ב) הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה – בטלה. תוכן הענייניםהוראה בטלה – אינה פוגמת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

הצוואה מעשה אישי

28. הצוואה מעשה אישי (א) אין צוואה נעשית אלא על-ידי המצווה עצמו. (ב) הוראת צוואה התולה תקפה ברצונו של אדם שאינו המצווה – בטלה.   צוואה התולה תוקפה ברצונו של אדם אחר לעניין הוראת סעיף זה יש להבחין בין שני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

מסירת קביעה וסמכות בחירה

29. מסירת קביעה וסמכות בחירה אין המצווה יכול למסור לאחר קביעת האדם שיזכה מן העזבון או את קביעת החלק היחסי או המנה שאדם יזכה בהם; אולם אם ציין המצווה בצוואה אנשים שמתוכם יש לבחור זוכה, או ציין נכסים שמתוכם יש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

השפעה בלתי הוגנת, אונס ואיום

30. השפעה בלתי הוגנת, אונס ואיום (א) הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי-הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה. (ב) הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות – אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית-המשפט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

אי-ביטול של צוואה פגומה

31. אי-ביטול של צוואה פגומה עברה שנה מהיום שהאונס, האיום, ההשפעה הבלתי-הוגנת או התחבולה חדלו לפעול על המצווה, או מהיום שנודע למצווה על התרמית או הטעות, והיה בידי המצווה לבטל את הצוואה ולא עשה כן, לא יהיה עוד באותו פגם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

טעות סופר וכו

32. טעות סופר וכו’ (תיקון התשנ”ח) נפלה בצוואה טעות סופר או טעות בתיאורו של אדם או של נכס, בתאריך, במספר, בחשבון או כיוצא באלה, ואפשר לקבוע בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה, יתקן את הטעות הרשם לענייני ירושה, או בית-המשפט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

צוואה סתומה וכו

33. צוואה סתומה וכו’ הוראת צוואה שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה – בטלה. זהות היורש כאשר עיון בנוסח הצוואה מותיר את הקורא ללא ידיעה ברורה מיהו אכן היורש המיועד – יש לפסול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

צוואה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית

34. צוואה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית הוראת צוואה שביצועה בלתי-חוקי, בלתי-מוסרי או בלתי-אפשרי – בטלה. הוראה הנוגדת את תקנת הציבור לשון הסעיף אינו מתייחס להוראה הנוגדת את תקנת הציבור. ב-ע”א 245/85 נבחן מקור הסמכות לבטל הוראה בצוואה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה

35. צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה. פרשנות הסעיף – דווקנית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

ביטול על-ידי המצווה

36. ביטול על-ידי המצווה (א) המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על-ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על-ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה. (ב) צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

תחולה

37. תחולה לעניין סימן זה “הוראת צוואה” – גם הצוואה כולה, חלק ממנה ותנאי מתנאיה במשמע. תחולה ראה ישום סעיף זה בהגדרת “הוראת צוואה” כמובא בסעיף 35 לחוק לעניין ביטול חלק מהצוואה בלבד.    

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

ביטול מקצת הצוואה

38. ביטול מקצת הצוואה (א) נקבע בצוואה דבר בלתי-חוקי, בלתי-מוסרי או בלתי-אפשרי כתנאי לזכיה או כחיוב לפי סעיף 45, בטל התנאי או החיוב, ואין בכך כדי לבטל את הזכיה שהיתה מותנית או שהחיוב היה מוטל עליה. (ב) בטלים חלק, הוראה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

הצורך בצו קיום צוואה

39. הצורך בצו קיום צוואה אין לתבוע זכויות על-פי צוואה ואין להיזקק לה כצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום לפי הוראות הפרק החמישי. זכויות היורשים וצו קיום צוואה סעיף 2 לחוק מגדיר “יורשים” כ-“יורשים על-פי דין או זוכים על-פי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

הגשת התנגדויות

67. הגשת התנגדויות (תיקון התשנ”ח) הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה