פסילת צוואה

ניתן לפסול צוואה על ידי הגשת התנגדות לקיום הצוואה לרשם הירושה.
בחוק הירושה קיימות מספר עילות המאפשרות התנגדות לקיום צוואה ופסילת צוואה, ביניהן – השפעה בלתי הוגנת, מעורבות והעדר כשירות של המוריש לרבות העדר כשירות רפואית.
את ההתנגדות לקיום צוואה יש להגיש לרשם הירושה כאשר היא עריכה בהתאם לחוק הירושה ותקנות הירושה.

כשרות לצוות

צוואה שנעשתה על-ידי קטין או על-ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה - בטלה.

חופש לצוות

צוואה אשר כללה הוראה המגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה בקיומם של תנאים מסויימים - בטלה, מכוח הוראת סעיף זה. אולם, אין בעובדה זו לכשעצמה בכדי לפגוע או לפגום בשאר הוראות הצוואה, כאשר אלה יכולות לעמוד ללא כל קושי,…

הצוואה מעשה אישי

28. הצוואה מעשה אישי - (א) אין צוואה נעשית אלא על-ידי המצווה עצמו.(ב) הוראת צוואה התולה תקפה ברצונו של אדם שאינו המצווה - בטלה.

מסירת קביעה וסמכות בחירה

אין הכרח כי האנשים שמתוכם יש לבחור את הזוכה יצויינו בצוואה בשמותיהם, אולם הדרישה המינימאלית היא - כי הוראות הצוואה יתייחסו לאנשים מסויימים.הרשאה כללית למסירת הקביעה והבחירה לאחר אינה אפשרית. הרשאה מיוחדת אפשרית, ואולם כהרשאה מיוחדת תוכר רק הרשאה, שבה…

השפעה בלתי הוגנת, אונס ואיום

ההשפעה הבלתי-הוגנת האמורה בסעיף 30 לחוק, אין משמעותה דווקא "מעשה בלתי-הוגן". אין הדברים נבחנים על-פי מטרת המעשה או התוצאה - וגם השפעה לצרכים חיוביים ביותר - יכולה להיחשב לבלתי-הוגנת.

אי-ביטול של צוואה פגומה

סעיף 31 מורה כי לעיתים מתרפא פגם של השפעה בלתי-הוגנת. תחולתו על הוראת סעיף 30 לחוק הירושה אולם לא על הוראת סעיף 35 לחוק, הקובעת חזקה חלוטה של השפעה בלתי-הוגנת.

טעות סופר וכו׳

כאשר הצוואה לוקה בטעויות ואף מבולבלת בחלקה אולם - "הדברים מובנים וברורים מבחינת כוונתם" - אין כל הצדקה לפסילתה של הצוואה.

צוואה סתומה וכו׳

כאשר עיון בנוסח הצוואה מותיר את הקורא ללא ידיעה ברורה מיהו אכן היורש המיועד - יש לפסול את הצוואה מהטעם "שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה".

צוואה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית

34. צוואה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשריתהוראת צוואה שביצועה בלתי-חוקי, בלתי-מוסרי או בלתי-אפשרי - בטלה.

צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה

35. צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה - הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה - בטלה.

ביטול צוואה על-ידי המצווה

בחינתן של הוראות החוק בעניין ביטול צוואה על-ידי המצווה מלמד כי חוק הירושה מבחין בין שלוש צורות ביטול. הראשונה - על-ידי השמדה; השניה - ביטול משתמע על-ידי עריכת צוואה חדשה; השלישית - ביטול מפורש באחת הצורות לעשיית צוואה.

תחולה

לעניין סימן זה "הוראת צוואה" - גם הצוואה כולה, חלק ממנה ותנאי מתנאיה במשמע.ראה ישום סעיף זה בהגדרת "הוראת צוואה" כמובא בסעיף 35 לחוק לעניין ביטול חלק מהצוואה בלבד.

ביטול מקצת הצוואה

ביטול מקצת הצוואה - (א) נקבע בצוואה דבר בלתי-חוקי, בלתי-מוסרי או בלתי-אפשרי כתנאי לזכיה או כחיוב לפי סעיף 45, בטל התנאי או החיוב, ואין בכך כדי לבטל את הזכיה שהיתה מותנית או שהחיוב היה מוטל עליה.(ב) בטלים חלק, הוראה או…

הצורך בצו קיום צוואה

משמעותו של סעיף 39 לחוק הירושה היא, שיש צורך בצו קיום כדי שהיורשים יוכלו לתבוע את זכויותיהם על-פי הצוואה, אולם לא יתכן מצב ביניים, שבו נכסי העזבון אינם בידי אחד מהשניים: מנהל העזבון, ואם לא מונה מנהל - היורשים.

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה