ניהול עיזבון

הן בטרם קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה והן לאחר קבלתם, ניתן לפנות לרשם הירושה או לבית המשפט למשפחה בבקשה למינוי מנהל עיזבון.

תפקידו של מנהל העיזבון הוא לכנס את נכסי העיזבון, לשלם את חובות העיזבון ולחלק את יתרת העיזבון בין היורשים.

המוריש בצוואה יכול להורות על מינוי מנהל עיזבון ועל זהותו.

הן מנהל העזבון והן היורשים יכולים להגיע להסכם בין יורשים, ובמסגרת הסכם ירושה זה לקבוע את דרך חלוקת העזבון אף בשונה מהקבוע בצו הירושה או בצוואה.

אמצעים לשמירת העיזבון

77. אמצעים לשמירת העזבון בכל עת לאחר מות המוריש וכל עוד לא נתמנה מנהל עזבון רשאי בית-המשפט, לפי בקשת מעונין בדבר או מיזמת עצמו, לנקוט אמצעים הנראים לו לשמירת העזבון או לשמירת זכויות בעזבון, לרבות עיכוב זמני של פעולות בנכסי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

מינוי מנהל העיזבון

78. מינוי מנהל עזבון (תיקון התשנ”ח) (א) בית-המשפט רשאי, לפי בקשת מעוניין בדבר, למנות, בצו, מנהל עזבון. (ב) היתה הבקשה בהסכמת כל הצדדים הנוגעים בדבר, תוגש הבקשה לרשם לענייני ירושה; הוגשה בקשה כאמור, רשאי הרשם לענייני ירושה למנות בצו מנהל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

הוראות המוריש

81. הוראות המוריש (תיקון התשנ”ח) קבע המוריש בצוואתו אדם שיבצע צוואתו או שינהל עזבונו, ימנה בית-המשפט או הרשם לענייני ירושה, לפי העניין, אותו אדם כמנהל עזבון, זולת אם אינו יכול או אינו מסכים לקבל את המינוי או שבית-המשפט או הרשם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

תפקידים

82. תפקידים מנהל עזבון חייב, בכפוף להוראות בית המשפט, לכנס את נכסי העזבון, לנהל את העזבון, לסלק את חובות העזבון, לחלק את יתרת העזבון בין היורשים, לפי צו ירושה או צוואה מקויימת, ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

הוראות בית המשפט

83. הוראות בית-משפט בית-המשפט רשאי, בכל עת, לפי בקשת מעוניין בדבר או מיזמת עצמו, לתת למנהל עזבון הוראות בכל דבר הנוגע למילוי תפקידיו. הוראות בית-המשפט אינן מוגבלות הוראות בית-המשפט למנהל עזבון בדבר הפעולות שעליו לבצע, לשם כינוס נכסי העזבון וחלוקתו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

שכר

91. שכר (תיקון התשנ”ח) בית-המשפט רשאי לפסוק למנהל עזבון שכר לפי כללים שקבע שר המשפטים בתקנות. שכר טרחת מנהל עזבון בפקודת הירושה לא נכללה הוראה מיוחדת לעניין שכר מנהל עזבון, ובתי-המשפט פסקו שכר רק בנסיבות מיוחדות. עם חקיקת חוק הירושה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

פקיעת המשרה

92. פקיעת המשרה (א) מנהל עזבון רשאי, על-ידי הודעה בכתב לבית-המשפט, להתפטר מתפקידו; ההתפטרות אינה תופסת אלא אם בא עליה אישור בית-המשפט ומן היום שנקבע לכך באישור. (ב) בית-המשפט רשאי, לפי בקשת מעוניין בדבר או מיוזמת עצמו, לפטר מנהל עזבון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

סמכויות מנהל העיזבון

97. סמכויות מנהל העזבון מנהל העזבון מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו; את הפעולות המנויות להלן אין הוא מוסמך לעשות בלי שבית-המשפט אישרן תחילה; (1) העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשיה, במלאכה או במסחר, או של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

כינוס נכסי העיזבון

98. כינוס נכסי העזבון מנהל העזבון רשאי לדרוש שנכסי העזבון יימסרו לו ושחובות שהגיעו למוריש יסולקו לו, וידו בזה כיד המוריש. גביית שטרות שניתנו למנוח מנהל העזבון, במסגרת תפקידו לכינוס נכסי העזבון, חייב לתבוע כל גורם לרשום נכסים וזכויות לעזבון. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

הזמנת נושים

 99. הזמנת נושים (א) מנהל העזבון חייב להזמין את נושי המוריש להודיע לו בכתב על תביעותיהם; ההזמנה תפורסם ברבים ולמתן ההודעה תיקבע תקופה של שלושה חודשים לפחות מיום הפרסום. (ב) בית-המשפט רשאי לפטור את מנהל העזבון מן החובה להזמין את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

במה מסלקים את חובות העיזבון

100. במה מסלקים חובות העזבון (א) לסילוקם של חובות העזבון ישתמש מנהל העזבון בראש ובראשונה בכספים הנמצאים בעזבון. (ב) במידה שסילוק החובות מצריך מימוש של נכסי עזבון, יציע אותם מנהל העזבון תחילה ליורשים ויתן להם שהות סבירה לרכשם במחיר שאינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

חובות מובטחים

101. חובות מובטחים חוב מחובות המוריש שהיה מובטח ערב מותו, אין הוראות חוק זה פוגעות בגבייתו מתוך הבטוחה. חובות מובטחים ערב מות המוריש במערכת היחסים הפנימיים בין היורשים מורה הוראת סעיף 51(ב) לחוק הירושה כי אין הזוכה זכאי לדרוש מן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

סדר העדיפות בין חובות העיזבון

104. סדר עדיפות בין חובות העזבון (תיקון התשנ”ג) (א) הסכומים הבאים (בחוק זה – חובות העזבון) יסולקו לפי סדר עדיפות זה: (1) ההוצאות הכרוכות בהלווית המוריש, בקבורתו ובהצבת מצבה על קברו, לפי הנהוג באותן נסיבות; (2) ההוצאות של צו ירושה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

פשיטת רגל של העיזבון

106. פשיטת רגל של העזבון התברר שאין בעזבון כדי סילוקם של כל חובות העזבון, חייב מנהל העזבון להגיש בקשה למתן צו ניהול העזבון בפשיטת רגל לפי דיני פשיטת רגל, אם לא ציווה בית-המשפט על דרך אחרת של חיסול העזבון. פשיטת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

מועד החלוקה

107. מועד החלוקה (א) אחרי סילוקם של חובות העזבון ושל המזונות מן העזבון תחולק יתרת העזבון בין היורשים. (ב) אין לחלק את יתרת העזבון כל עוד לא עברה התקופה שנקבעה בהזמנת הנושים; ואין לחלקה כל עוד לא נקבעו הזכויות התלויות, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

מגורים וכלכלה לזמן מעבר

108. מגורים וכלכלה לזמן מעבר (א) מי שערב מות המוריש היה גר עמו בדירתו, בין שהמוריש היה בעל הדירה ובין ששכר אותה, רשאי להוסיף ולגור בה שלושה חודשים, ואם היה יורש – שישה חודשי לאחר מות המוריש, ורשאי הוא להשתמש, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

נושא החלוקה

109. נושא החלוקה (א) נכסי העזבון יחולקו בין היורשים לפי שוויים בזמן החלוקה. (ב) שבח הנכסים, פירותיהם וכל מה שבא במקום הנכסים ממות המוריש עד לחלוקת העזבון – של העזבון הם, והוא הדין לגבי פחת הנכסים ולגבי תשלומים המוטלים עליהם. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

חלוקה על-פי הסכם

110. חלוקה על-פי הסכם (א) נכסי העזבון יחולקו בין היורשים על-פי הסכם ביניהם או על-פי צו בית-משפט. (ב) מנהל העזבון יציע ליורשים תוכנית לחלוקת נכסים וינסה להביאם לידי הסכמה. (ג) נעדר אחד היורשים ולא היה מיוצג כדין, יביא אישורו של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

חלוקה על-פי צו בית-המשפט

111. חלוקה על-פי צו בית-המשפט (א) באין הסכם בין היורשים יחולקו נכסי העזבון ביניהם על-פי צו בית-המשפט. (ב) מנהל העזבון יביא לפני בית-המשפט תכנית לחלוקת הנכסים. (ג) הורה המוריש בצוואתו כיצד יחולקו נכסי העזבון בין היורשים, ינהג בית-המשפט לפי הוראות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

חלוקת נכס כנגד נכס

112. חלוקת נכס כנגד נכס נכסי העזבון יחולקו בין היורשים ככל האפשר בעין, בשים לב לתועלת שנכס פלוני עשוי להביא ליורש פלוני ולערך הרגשי שיש לנכס פלוני לגבי יורש פלוני. חלוקה בעין הכלל הוא, שיש לחלק את נכסי העזבון ככל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

נכסים שאינם ניתנים לחלוקה

113. נכסים שאינם ניתנים לחלוקה (א) נכס שאינו ניתן לחלוקה ונכס שעל-ידי חלוקה היה מאבד שיעור ניכר מערכו, לרבות יחידה בחקלאות, בתעשיה, במלאכה או במסחר, ולמעט משק חקלאי שסעיף 114 חלק עליו – יימסר ליורש המרבה במחירו, ובלבד שלא יפחת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

משק חקלאי

114. משק חקלאי (א) משק חקלאי שהוא יחידה שחלוקתה היתה פוגעת בכושר קיומה כמשק חקלאי העשוי לפרנס משפחה חקלאית – יימסר ליורש המוכן ומסוגל לקיימו, והוא יפצה את היורשים האחרים במידה ששווי המשק עולה על המגיע לו מן העזבון. (ב) … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

דירת המגורים

115. דירת המגורים (תיקון התשל”ו) (א) דירה שהמוריש היה ערב מותו בעלה וגר בה, רשאים בן-זוגו, ילדיו והוריו שהיו גרים בה אותה שעה עם המוריש, להוסיף ולגור בה כשוכרי היורשים שבחלקם נפלה הדירה; דמי השכירות, תקופתה ותנאיה ייקבעו בהסכם בין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

תיקון החלוקה

120. תיקון חלוקה (א) חולק העזבון, אם על-פי הסכם בין היורשים ואם על-פי צו בית-משפט, ולאחר-מכן נודעו עובדות המראות ששומת נכס מנכסי העזבון היתה מוטעית ביותר מששית, או שתוקן או בוטל צו הירושה או צו הקיום שעל יסודם נעשתה החלוקה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

הוראה כללית

121. הוראה כללית (א) נתמנה מנהל עזבון, אין היורשים רשאים לעשות בעזבון, אלא ברשות מנהל העזבון או בית-המשפט. (ב) לא נתמנה מנהל עזבון, ינוהל ויחולק העזבון על-ידי היורשים לפי הוראות סימן זה. נפקות אי מתן רשות פעולה בניגוד לסעיף 121(א) … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

יורשים אחדים

122. יורשים אחדים (תיקון התשל”ו) (א) בניהול העזבון חייבים היורשים לפעול תוך הסכמה; בעניין שדעותיהם חלוקות יפעלו כפי שיחליט בית-המשפט. (ב) פעולה של אחד או אחדים מן היורשים טעונה הסכמת האחרים או אישור בית-המשפט, מראש או למפרע. בתובענה של אחד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה