צו ירושה

אחר פטירת אדם יש לפנות לרשם הירושה או לבית הדין הרבני כדי לקבל צו ירושה שיצהיר מיהם יורשי הנפטר. במקרה שקיימת צוואה – יש לבקש צו קיום צוואה שיקיים את צוואת המנוח ויצהיר על יורשיו.

אדם הרואה עצמו נפגע מבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה רשאי להגיש התנגדות למתן צו הירושה או צו קיום הצוואה וזאת בתוך המועד הקבוע בחוק. במקרים המתאימים, ניתן אף לתקן את צו הירושה או צו קיום הצוואה, לאחר שנתנו, ככל שהתברר כי נפלה בהם טעות.

הצהרה על זכויות היורשים

הצהרה על זכויות היורשים (תיקון התשנ"ח) - (א) הרשם לענייני ירושה רשאי להצהיר על זכויות היורשים: בירושה על-פי דין - על-ידי צו ירושה; בירושה על-פי צוואה - על-ידי צו קיום צוואה (להלן - צו קיום).(ב) ציווה המוריש חלק מנכסיו, יינתן…

הגשת התנגדויות

67. הגשת התנגדויות (תיקון התשנ"ח) - הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע…

מתן צו ירושה וצו קיום צוואה על-ידי בית-המשפט

סמכותו של בית-המשפט להיזקק לבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה מוקנית לו רק עם העברת הבקשה אליו על-ידי רשם הירושות בהתאם לסעיף 67א לחוק הירושה בהתקיים אחד המקרים החריגים המנויים בו.

ראיות

68. ראיות (תיקון התשנ"ח) - (א) עובדת מותו של אדם וזמן מותו טעונים הוכחה בתעודת מוות או בהצהרת מוות, זולת אם התיר בית-המשפט, או הרשם לענייני ירושה, מטעמים שיירשמו, להוכיחם באופן אחר.(ב) צוואה, למעט צוואה בעל-פה, טעונה הוכחה בהגשת המקור;…

תכנם של צו ירושה וצו קיום

69. תכנם של צו ירושה וצו קיום - (א) צו ירושה יצהיר על שמות היורשים ועל חלקו היחסי של כל אחד מהם בעזבון.(ב) צו קיום יצהיר שהצוואה היא בת-תוקף חוץ מהוראותיה שבית-המשפט מצא שהן בטלות.

שינויים לאחר מות המוריש

לעיתים, לאחר פטירת המוריש ובטרם בקשת צו ירושה או צו קיום צוואה בגינו, נפטר היורש, ויורשו של היורש מבקש את צו הירושה או אמור להיכלל בין היורשים מכח היותו יורשו של יורש הנפטר.הוראת סעיף 70 לחוק דנה בסיטואציה זו, וציוויה…

כוחם של צו ירושה וצו קיום

תוצאתו הרגילה של צו ירושה וצו קיום צוואה היא כשל כל פסק-דין חפצא, ולכן כלפי כולי עלמא מעמיד פסק-דין כזה הכרעה סופית ומחייבת. לכן גם אם יסתבר כי הצו מוטעה וניתן על-בסיס עובדות מוטעות - אין הוא בטל אלא ניתן…

תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום צוואה

מנוסחו של סעיף 72(א) לחוק עולה כי שתיים הן העילות שבעטיין הוסמך בית-המשפט לתקן או לבטל צו ירושה או צו קיום צוואה שניתנו על ידו:האחת - כשהמבקש מצביע בפני בית-המשפט על עובדות "שלא היו בפניו בזמן מתן הצו", השניה -…

הגנת רוכש בתום לב

הגנת הסעיף חלה על רכישת זכות או קיום חיוב בהסתמך על צו ירושה או צו קיום - כאשר לאחר הרכישה או קיום החיוב - תוקן הצו או בוטל.

מסירת צוואה לרשם לענייני ירושה

הוראת סעיף 75(ב) הינה הוראה פלילית הכלולה בחוק, והפרתה מאפשרת הטלת מאסר כאמור.עם זאת, ניתן בהחלט לטעון כי תהיה התוצאה העונשית אשר תהא, אין בה בלבד הצדקה לשלול מאדם את זכותו על-פי צוואה חוקית, ושלילה כזאת עלולה לפגוע קשות בעיקרון…

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה