צו ירושה

אחר פטירת אדם יש לפנות לרשם הירושה או לבית הדין הרבני כדי לקבל צו ירושה שיצהיר מיהם יורשי הנפטר. במקרה שקיימת צוואה – יש לבקש צו קיום צוואה שיקיים את צוואת המנוח ויצהיר על יורשיו.

אדם הרואה עצמו נפגע מבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה רשאי להגיש התנגדות למתן צו הירושה או צו קיום הצוואה וזאת בתוך המועד הקבוע בחוק. במקרים המתאימים, ניתן אף לתקן את צו הירושה או צו קיום הצוואה, לאחר שנתנו, ככל שהתברר כי נפלה בהם טעות.

הצהרה על זכויות היורשים

66. הצהרה על זכויות היורשים (תיקון התשנ”ח) (א) הרשם לענייני ירושה רשאי להצהיר על זכויות היורשים: בירושה על-פי דין – על-ידי צו ירושה; בירושה על-פי צוואה – על-ידי צו קיום צוואה (להלן – צו קיום). (ב) ציווה המוריש חלק מנכסיו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צו ירושה | כתיבת תגובה

הגשת התנגדויות

67. הגשת התנגדויות (תיקון התשנ”ח) הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צו ירושה | כתיבת תגובה

מתן צו ירושה וצו קיום צוואה על-ידי בית-המשפט

67א. מתן צו ירושה וצו קיום על-ידי בית-המשפט (תיקון התשנ”ח) (א) על-אף האמור בסעיף 66(א), בקשה לצו ירושה או לצו קיום שהוגשה לרשם לענייני ירושה תועבר לבית-המשפט בכל אחד מאלה: (1) הוגשה התנגדות לבקשה; (2) המדינה או מוסד ממוסדותיה הם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צו ירושה | כתיבת תגובה

ראיות

68. ראיות (תיקון התשנ”ח) (א) עובדת מותו של אדם וזמן מותו טעונים הוכחה בתעודת מוות או בהצהרת מוות, זולת אם התיר בית-המשפט, או הרשם לענייני ירושה, מטעמים שיירשמו, להוכיחם באופן אחר. (ב) צוואה, למעט צוואה בעל-פה, טעונה הוכחה בהגשת המקור; … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צו ירושה | כתיבת תגובה

תכנם של צו ירושה וצו קיום

69. תכנם של צו ירושה וצו קיום (א) צו ירושה יצהיר על שמות היורשים ועל חלקו היחסי של כל אחד מהם בעזבון. (ב) צו קיום יצהיר שהצוואה היא בת-תוקף חוץ מהוראותיה שבית-המשפט מצא שהן בטלות. תוכן הצו תכנם של הצווים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צו ירושה | כתיבת תגובה

שינויים לאחר מות המוריש

70. שינויים לאחר מות המוריש (א) מת יורש אחרי מות המוריש ולפני מתן הצו, או שחל באותה תקופה שינוי אחר, יפרט הצו את הפרטים האמורים בסעיף 69 כמצבם בזמן מתן הצו. (ב) נתמנה מנהל עזבון, יצויין הדבר בצו-הירושה או בצו-הקיום. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צו ירושה | כתיבת תגובה

כוחם של צו ירושה וצו קיום

71. כוחם של צו ירושה וצו קיום צו ירושה וצו קיום כוחם יפה כלפי כל העולם כל עוד לא תוקנו או בוטלו. צו ירושה וצו קיום – כפסק-דין סופי תוצאתו הרגילה של צו ירושה וצו קיום צוואה היא כשל כל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צו ירושה | כתיבת תגובה

תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום

72. תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום(תיקונים: התשמ”ה, התשנ”ח) (א) נתן רשם לענייני ירושה או בית-משפט צו ירושה או צו קיום, רשאי כל אחד מהם, לגבי צווים שנתן, לפי בקשת מעוניין בדבר, לתקנם או לבטלם על-סמך עובדות או … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צו ירושה | כתיבת תגובה

הגנת רוכש בתום לב

73. הגנת רוכש בתום-לב מי שרכש זכות בתום-לב ובתמורה בסמכו על צו ירושה או על צו קיום שהיה בר-תוקף אותה שעה, או מי שקיים חיוב בתום-לב בסמכו כאמור, אין לבטל זכותו או לחייבו שנית אף אם הצו תוקן או בוטל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צו ירושה | כתיבת תגובה

מסירת צוואה לרשם לענייני ירושה

 75. מסירת צוואה לרשם לענייני ירושה (תיקונים: התשנ”ה, התשנ”ח) (א) מי שיש בידו צוואה חייב למסרה, במקור או בהעתק מאושר, לרשם לענייני ירושה מיד לאחר שנודע לו על מות המצווה. (ב) המפר הוראות סעיף זה, דינו – מאסר שלושה חדשים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צו ירושה | כתיבת תגובה