מי יורש

על פי חוק הירושה, הרי בהעדר צוואה, היורש או היורשים של העזבון הם אלו המפורטים בחוק.

בחוק הירושה קבועים זכויות הירושה של בת זוג / בן זוג של המוריש / מורישה, החלקים בעזבון ואפשרות ההסתלקות של יורש.

לצורך חלוקת הירושה בין היורשים, יש לפעול להוצאת צו ירושה.

הירושה

מועד העברת העזבון לידי היורשים הינו במות המוריש, בחלקים, בהתאם לקבוע בחוק או בצוואה.כלומר הירושה נופלת בחלקם של הצדדים ביום הפטירה ולא ביום מתן הצו. צו ירושה אינו אלא צו המצהיר מי הם יורשיו של הנפטר ומה שיעור חלקו של…

היורשים

היורשים הם יורשים על-פי דין או זוכים על-פי צוואה; הירושה היא על-פי דין זולת במידה שהיא על-פי צוואה.

כשרות לרשת: בני אדם

(א) כל מי שהיה בחיים במות המוריש כשר לרשת אותו. (ב) מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש, דינו כדין מי שהיה בחיים במות המוריש, זולת אם הוכח שהורתו היתה אחרי-כן. (ג) לעניין זכויות הירושה של ילד אין נפקא…

כשרות לרשת: תאגידים

תאגיד כשר לרשת אם במות המוריש היה כשר לזכות בנכסים או אם נעשה כשר לזכות בנכסים תוך שנה ממתן צו קיום הצוואה; בית-המשפט רשאי להאריך תקופה זו בשנה נוספת.

פסלות לרשת

(א) אלה פסולים לרשת את המוריש: (1) מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו; (2) מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על-פי צוואה מזוייפת. (ב)…

הסתלקות היורש מזכותו בעזבון

פעולת ההסתלקות לפי סעיף 6 לחוק הירושה היא פעולה חד-צדדית. לצורך ביצוע ההסתלקות אין צורך בהסכמת האדם שלטובתו נעשתה ההסתלקות

עסקאות אחרות בזכות היורש

סעיף 6 וסעיף 7 לחוק דנים באפשרויות הוויתור של יורש, בתקופה שבין מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון.סעיף 6 דן בהסתלקות יורש מחלקו בעזבון, ואילו סעיף 7 דן בהעברת חלקו בעזבון.

עסקאות בירושה עתידה

המחוקק הבחין בין "ירושה" לבין "עזבון". בנקטו לשון "ירושה" בסעיף זה, התכוון לאסור עסקאות ב"ירושה" ולא בעזבון. סעיף 8(א) לחוק הירושה מגביל את חופש החוזים ויש לפרשו על דרך הצמצום המירבי והקפדנות החמורה.

שניים שמתו כאחד

הסעיף דן בשניים או יותר שמתו "ולא נקבע מי מהם מת תחילה". אמנם, כותרת הסעיף הינה "שנים שמתו כאחד", אולם לשון הסעיף מחילה את הוראותיו על כל מקרה בו לא ידוע מי מהם מת תחילה ומה סדר פטירתם. בכל מקרה…

יורשים על-פי דין

הוראת סעיף 10 לחוק תוחמת, מחד, את הזכאים לרשת על-פי דין, אולם מאידך - אינה מגבילה זכאותם זו בכל תנאי. לפיכך, רק קרובי המוריש המנויים בסעיף זה זכאים לרשת, אולם זכאותם הינה גורפת ואינה ניתנת לביטול (למעט בחריגים הקיצוניים שמונה…

זכות הירושה של בן זוג

הוראות סעיף זה בדבר חלוקת העזבון חלות על "העזבון" בלבד. העזבון אינו כולל את חלקו של בן-הזוג הנותר בחיים בנכסים המשותפים, מכוח חייהם המשותפים, בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל"ג-1973, או מכוח הלכת השיתוף.

סדר העדיפות בין קרובי המוריש

השיטה אותה אימץ המחוקק הישראלי בחוק הירושה היא שיטת ה"פרנטלות", דהיינו - הדרוג הענפי. לפי שיטה זו, כל דרגת קרובים נמצאת על ענף נפרד, הממוקם לאחר הענף שקדם לו. בדיקת הזכאות מתחילה בענף הקרוב ביותר לנפטר, ורק אם נטול ענף…

החלקים בעזבון

"סעיף 13 מסדיר את החלוקה בין יורשים מאותה דרגה ואין הוא פוגע בעקרון שמצא את ביטויו ברישא של סעיף 12, שיורש מדרגה ראשונה, שנמצא בחיים בעת פטירת המוריש מוציא מכלל יורשים את הקרובים מדרגות אחרות, והוא הדין ביורש מדרגה שניה…

חליפיו של היורש

14. חליפיו של יורש (תיקון התשמ"ה)(א) ילדו של מוריש שמת לפניו והשאיר ילדים, הילדים יורשים במקומו, ועל דרך זו יורשים ילדים של כל אחד מקרובי המוריש שמת לפניו; הוראות אלה לא יחולו כאשר המוריש הניח בן זוג וכן הורים או…

יורש פסול ויורש שהסתלק

הסעיף קבע את בטלות זכות הירושה של מי שנפסל לרשת או הסתלק שלא לטובת המנויים בסעיף - אולם סתם ולא פירש, מה יעשה בחלקו של אותו יורש בעזבון.

ירושה מכוח אימוץ

בשנת 2012, תוקן חוק הירושה בכל הנוגע לזכויות הירושה של ילד מאומץ וכן של הורים מאמצים. בעקבות תיקון זה, אין עוד כל הבדל בין ירושת ילד מאומץ - בין בהיותו יורש ובין בהיותו מוריש, לבין ילד ביולוגי.

זכות הירושה של המדינה

באין יורש לפי הסעיפים 16-10 לחוק - תירש המדינה כיורשת על-פי דין. הוראת הסעיף הינה דווקנית, וכל ספק בדבר מונע את הפעלתה. כך, בהעדר הוכחה כי "אין יורש" לפי סעיפים 16-10 - לא תירש המדינה כאמור בסעיף זה, כלל.

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה