מי יורש

על פי חוק הירושה, הרי בהעדר צוואה, היורש או היורשים של העזבון הם אלו המפורטים בחוק.
בחוק הירושה קבועים זכויות הירושה של בת זוג / בן זוג של המוריש / מורישה, החלקים בעזבון ואפשרות ההסתלקות של יורש.
לצורך חלוקת הירושה בין היורשים, יש לפעול להוצאת צו ירושה

הירושה

במות אדם עובר עזבונו ליורשיו מועד העברת העזבון – שינויו בהסכמת היורשיםמועד העברת העזבון – שינויו בקביעת המורישעיקרון תום הלבמועד העברת העזבון – הבחנה בין המקריםהעברת העזבון – חלוקת העזבון – מושגים ומועדים שוניםהיקף העזבון – נטל הוכחת הטענההעזבון – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

היורשים

היורשים הם יורשים על-פי דין או זוכים על-פי צוואה; הירושה היא על-פי דין זולת במידה שהיא על-פי צוואה. תוכן הענייניםצוואה – על-פי דיני הירושה האזרחייםסוגי היורשיםהיורשים בצוואה נגטיביתביטול זכותו של ידוע בציבור – בדרך אחרת מצוואה צוואה – על-פי דיני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

כשרות לרשת: בני אדם

(א) כל מי שהיה בחיים במות המוריש כשר לרשת אותו. (ב) מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש, דינו כדין מי שהיה בחיים במות המוריש, זולת אם הוכח שהורתו היתה אחרי-כן. (ג) לעניין זכויות הירושה של ילד אין נפקא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

כשרות לרשת: תאגידים

תאגיד כשר לרשת אם במות המוריש היה כשר לזכות בנכסים או אם נעשה כשר לזכות בנכסים תוך שנה ממתן צו קיום הצוואה; בית-המשפט רשאי להאריך תקופה זו בשנה נוספת. צווי העזבון לקרן שתשמש לחלוקת העזבון מצווה שהורה בצוואתו כי לאחר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

פסלות לרשת

5. פסלות לרשת (א) אלה פסולים לרשת את המוריש: (1) מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו; (2) מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על-פי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

הסתלקות היורש מזכותו בעזבון

6. הסתלקות היורש מזכותו בעזבון (תיקונים: התשמ”ה, התשנ”ח) (א) לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש, בהודעה בכתב לרשם לענייני ירושה, או לבית-המשפט כאשר העניין הועבר אליו לפי סעיף 67א, להסתלק מחלקו בעזבון, כולו או מקצתו או … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

עסקאות אחרות בזכות היורש

7. עסקאות אחרות בזכות היורש (א) לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש, בהסכם שבכתב, להעביר או לשעבד את חלקו בעזבון, כולו או מקצתו, ורשאים נושי היורש לעקל חלקו בעזבון. (ב) העברה ושעבוד כאמור מצד קטין ומצד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

עסקאות בירושה עתידה

8. עסקאות בירושה עתידה (א) הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם – בטלים. (ב) מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן, אינה בת-תוקף אלא אם נעשתה בצוואה לפי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

שניים שמתו כאחד

9. שניים שמתו כאחד (א) מתו שניים או יותר ולא נקבע מי מהם מת תחילה, יהיו הזכויות בעזבונו של כל אחד מהם לפי כללים אלה: (1) היה אחד התובעים יורש-ודאי ותובע אחר היה יורש-ספק, עדיף התובע שהוא יורש-ודאי; (2) היו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

יורשים על-פי דין

10. יורשים על-פי דין יורשים על-פי דין הם: (1) מי שהיה במות המוריש בן-זוגו; (2) ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם (בחוק זה – קרובי המוריש); זכויות הירושה שלהם יהיו לפי האמור בפרק זה. יורשים על-פי דין הוראת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

זכות הירושה של בן זוג

11. זכות הירושה של בן-זוג (תיקונים: התשל”ג, התשל”ו (מס’ 2), התשמ”ה) (א) בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים, השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון – (1) אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

סדר העדיפות בין קרובי המוריש

12. סדר העדיפות בין קרובי המוריש (תיקון התשל”ו) ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו. סולם העדיפויות השיטה אותה אימץ המחוקק הישראלי בחוק הירושה היא שיטת ה”פרנטלות”, דהיינו – הדרוג הענפי. לפי שיטה זו, כל דרגת קרובים נמצאת על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

החלקים בעזבון

13. החלקים בעזבון ילדי המוריש חולקים ביניהם בשווה, וכן חולקים הורי המוריש ביניהם והורי הוריו ביניהם. החלקים בעיזבון הוראת סעיף זה אינה באה לשלול או להגביל את רעיון “הפרנטלות”, עליו מבוססת החלוקה בין קרובי המוריש, לפי חוק הירושה. “סעיף 13 … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

חליפיו של היורש

14. חליפיו של יורש (תיקון התשמ”ה) (א) ילדו של מוריש שמת לפניו והשאיר ילדים, הילדים יורשים במקומו, ועל דרך זו יורשים ילדים של כל אחד מקרובי המוריש שמת לפניו; הוראות אלה לא יחולו כאשר המוריש הניח בן זוג וכן הורים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

יורש פסול ויורש שהסתלק

15. יורש פסול ויורש שהסתלק (תיקון התשמ”ה) מי שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מחלקו בעזבון שלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש, חלקו מתווסף לשאר היורשים על-פי חלקיהם. חלקו מתווסף לשאר היורשים – על-פי דין או צוואה הסעיף קבע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

ירושה מכוח אימוץ

  16. ירושה מכח אימוץ (א) מי שאומץ כדין יורש את מאמצו כאלו היה ילדו, וכן יורשים את המאמץ צאצאי המאומץ; (ב) המאומץ וצאצאיו זוכים על פי דין בעזבונם של קרובי המאמץ כאלו היו יורשים, וקרובי המאמץ זוכים על פי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

זכות הירושה של המדינה

17. זכות הירושה של המדינה (א) באין יורש לפי הסעיפים 10 עד 16, תירש המדינה כיורשת על-פי דין. (ב) מה שירשה המדינה לפי סעיף זה ישמש למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד, אולם רשאי שר האוצר להעניק מכנסי העזבון או לשלם, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה