צוואה

חוק הירושה מכיר בארבע סוגי צוואות המאפשרות למוריש להוריש את עזבונו והם – צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.

צוואה יכולה להכיל הוראות שונות כגון הוראת יורש אחר יורש או יורש במקום יורש וכן תנאים או חיובים שונים.

כדי לחלק את הירושה והעזבון על פי הצוואה, יש להגיש בקשה למתן צו קיום צואה לרשם הירושה.

צורות הצוואה

18. צורות הצוואה צוואה נעשית בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל-פה. גמירות-דעתו של המצווה צוואה צריכה לשקף את גמירות דעתו של המצווה. לפיכך, כאשר ברור מהנסיבות כי המצווה לא גמר בדעתו לצוות כפי שאמר או רשם – חסר הציווי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה

צוואה בכתב יד

19. צוואה בכתב-יד צוואה בכתב-יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו. הדרישות הפורמליות – העדרן הדרישות הפורמאליות הנלוות לצוואה בכתב-יד פחותות מהדרישות הפורמאליות לגבי כל צורות הצוואה האחרות, באשר סימני ההיכר שלה בסעיף זה – כתב-היד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה

צוואה בעדים

20. צוואה בעדים צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור. דרישת הצורה לגבי צוואה בעדים השופט ח’ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה

הפקדת צוואה

21. הפקדת צוואה (תיקונים: התשנ”ה, התשנ”ח) (א) מי שעשה צוואה בכתב יד או בעדים רשאי להפקידה אצל רשם לענייני ירושה; ההפקדה תהיה במסירת הצוואה על-ידי המצווה עצמו לרשם לענייני ירושה. (ב) צוואה שהופקדה ונשמרה בפקדון לפי סעיף זה עד מותו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה

צוואה בפני רשות

22. צוואה בפני רשות (תיקונים: התשל”ו (מס’ 3), התשנ”ה, התשנ”ח) (א) צוואה בפני רשות תיעשה על-ידי המצווה באמירת דברי המצווה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית-משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית-דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה

צוואה בעל-פה

23. צוואה בעל-פה (תיקונים: התשנ”ה, התשנ”ח) (א) שכיב-מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו. (ב) דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזכרון-דברים שייחתם בידי שני העדים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה

פסלות עדים

24. פסלות עדים קטין ומי שהוכרז פסול-דין אינם כשרים להיות עדים לעשיית צוואה לפי סימן זה. פסלות עדים הוראת הסעיף קובעת כי אדם שלא מלאו לו 18 שנה, וכן אדם שבהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הוכרז פסול דין – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה

קיום צוואה על-אף פגם או חסר בצורתה

25. קיום צוואה על-אף פגם או חסר בצורתה (תיקון התשמ”ה) (א) לא היה לבית-המשפט ספק באמיתותה של צוואה, רשאי הוא לקיימה אף אם יש פגם בחתימתם של המצווה או של העדים או בתאריך הצוואה או בהליכים המפורטים בסעיפים 20 עד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה

נושא הצוואה

40. נושא הצוואה אדם רשאי לצוות לאחד או לאחדים – (1) כל עזבונו או חלק יחסי מכל עזבונו; (2) נכס מנכסי עזבונו או טובת הנאה מעזבונו (בחוק זה – מנה). משמעותה של צוואה משמעותה של צוואה הינה הענקת זכות בעזבון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה

יורש במקום יורש

41. יורש במקום יורש (תיקון התשמ”ה) (א) המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אם לא זכה הראשון; השני יזכה אם מת הראשון לפני המצווה או שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מן המגיע לו שלא לטובת בן-זוגו, ילדו או … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה

יורש אחר יורש

42. יורש אחר יורש (א) המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אחרי שזכה הראשון; השני יזכה במות הראשון או בהתקיים התנאי או בהגיע המועד שנקבע לכך בצוואה, הכל לפי המוקדם יותר. (ב) הראשון רשאי לעשות במה שקיבל כבתוך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה

יורש על תנאי דוחה

43. יורש על תנאי דוחה (א) המצווה רשאי לצוות שיורש יזכה בהתקיים תנאי או בהגיע מועד. (ב) לא נתקיים התנאי או לא הגיע המועד לפני מות המצווה יתנהל העזבון על-ידי מנהל העזבון עד שיתקיים התנאי או שיגיע המועד או עד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה

יורש על תנאי מפסיק

44. יורש על תנאי מפסיק (א) המצווה רשאי לצוות שיורש יחדל מלזכות בהתקיים תנאי או בהגיע מועד. (ב) לא קבע המצווה מי יזכה בהתקיים התנאי או בהגיע המועד, יזכו יורשיו על-פי דין כיורשים אחרי אותו יורש בהתאם להוראות סעיף 42. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה

חיובי יורש

45. חיובי יורש המצווה רשאי להורות בצוואתו דבר שיורש יהיה חייב לעשותו, או להימנע מעשותו, במה שקיבל מן העזבון; מילויו של חיוב כזה יכול לדרוש כל מי שמעוניין במילוי, ואם היה בדבר עניין לציבור – גם היועץ המשפטי לממשלה או … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה

מנה וחלק בעזבון

47. מנה וחלק בעזבון ציווה המצווה מנה למי שיורש על-פי דין או למי שזוכה בחלק יחסי מכל העזבון על-פי הצוואה, תבוא המנה בנוסף על החלק בעזבון ולא במקומו. הוראת הסעיף או רצון המוריש – מה גובר? בהתאם להוראת הסעיף, כאשר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה

יורש שמת לפני המוריש

49. יורש שמת לפני המוריש (תיקון התשמ”ה) זוכה על-פי צוואה שמת לפני המצווה, ולא קבע המצווה אדם אחר שיזכה במקומו – אם בשעת מות המצווה נשארו צאצאים של אותו זוכה, יזכו הם לפי כללי החלוקה שבירושה על-פי דין; בכל מקרה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה

יורש פסול ויורש שהסתלק

50. יורש פסול ויורש שהסתלק זוכה על-פי צוואה שנמצא פסול לרשת או להסתלק מן המגיע לו, שלא לטובת בן-זוגו,ילדו או אחיו של המוריש, ולא קבע המצווה אדם אחר שיזכה במקומו, הוראת הצוואה לטובתו מתבטלת. הוראת הצוואה לטובתו מתבטלת – מי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה

מנה של נכס מסויים

51. מנה של נכס מסויים (א) ציווה המצווה נכס מסויים, יזכה בו הזוכה כמות שהיה הנכס במות המצווה. (ב) אין הזוכה זכאי לדרוש מן היורשים האחרים סילוקו של שעבוד ששועבד בו הנכס על-ידי המצווה. (ג) אין הזוכה זכאי לפיצוי מן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה

כפיפות להוראות הצוואה

53. כפיפות להוראות הצוואה הוראות הסעיפים 41 עד 52, פרט לסעיף 42(ד), חלות במידה שאין בצוואה הוראות אחרות. הוראה אחרת – חד-משמעית בהתאם להוראת סעיף זה, כאשר מותיר המצווה הוראה בצוואתו, לפיה רצונו שונה מהוראות החוק הכלולות בסעיפים המנויים בו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה

פירוש הצוואה

54. פירוש הצוואה (א) מפרשים צוואה לפי אומד-דעתו של המצווה כפי שהיא משתמעת מתוך הצוואה, ובמידה שאינה משתמעת מתוכה – כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות. (ב) צוואה הניתנת לפירושים שונים, הפירוש המקיים אותה עדיף על פירוש שלפיו היא בטלה. (ג) … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה

מעין צוואה

55. מעין צוואה איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צוואה | כתיבת תגובה