צוואה

חוק הירושה מכיר בארבע סוגי צוואות המאפשרות למוריש להוריש את עזבונו והם – צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.

צוואה יכולה להכיל הוראות שונות כגון הוראת יורש אחר יורש או יורש במקום יורש וכן תנאים או חיובים שונים.

כדי לחלק את הירושה והעזבון על פי הצוואה, יש להגיש בקשה למתן צו קיום צואה לרשם הירושה.

צורות הצוואה

18. צורות הצוואה - צוואה נעשית בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל-פה. צוואה צריכה לשקף את גמירות דעתו של המצווה. לפיכך, כאשר ברור מהנסיבות כי המצווה לא גמר בדעתו לצוות כפי שאמר או רשם - חסר הציווי "גמירות דעת",…

צוואה בכתב יד

הדרישות הפורמאליות הנלוות לצוואה בכתב-יד פחותות מהדרישות הפורמאליות לגבי כל צורות הצוואה האחרות, באשר סימני ההיכר שלה בסעיף זה - כתב-היד של המצווה וחתימתו - הם הערובה הטובה ביותר לאמיתותה של צוואה ולגמירות-הדעת של המצווה.

צוואה בעדים

20. צוואה בעדים - צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.

הפקדת צוואה

21. הפקדת צוואה (תיקונים: התשנ"ה, התשנ"ח) - (א) מי שעשה צוואה בכתב יד או בעדים רשאי להפקידה אצל רשם לענייני ירושה; ההפקדה תהיה במסירת הצוואה על-ידי המצווה עצמו לרשם לענייני ירושה.(ב) צוואה שהופקדה ונשמרה בפקדון לפי סעיף זה עד מותו…

צוואה בפני רשות

בצוואה בפני רשות, הדרישה כי דברי המצווה הנאמרים בעל-פה ייאמרו בפני רשות - היא מרכיב חיוני לקיומה של צוואה.

צוואה בעל-פה

צוואת "שכיב מרע" הנעשית בעל-פה - הינה הקשה ביותר לקביעת אמיתותה וגמירות-דעתו של המצווה. לפיכך, דרישת בית-המשפט לקיומן של ההוראות הצורניות והפורמאליות של הסעיף - הינה דווקנית.

פסלות עדים

הוראת הסעיף קובעת כי אדם שלא מלאו לו 18 שנה, וכן אדם שבהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הוכרז פסול דין - אינו כשר לשמש כעד לצוואה.

קיום צוואה על-אף פגם או חסר בצורתה

25. קיום צוואה על-אף פגם או חסר בצורתה (תיקון התשמ"ה) - (א) לא היה לבית-המשפט ספק באמיתותה של צוואה, רשאי הוא לקיימה אף אם יש פגם בחתימתם של המצווה או של העדים או בתאריך הצוואה או בהליכים המפורטים בסעיפים 20…

נושא הצוואה

40. נושא הצוואה - אדם רשאי לצוות לאחד או לאחדים -(1) כל עזבונו או חלק יחסי מכל עזבונו;(2) נכס מנכסי עזבונו או טובת הנאה מעזבונו (בחוק זה - מנה).

יורש במקום יורש

בהסדר של יורש במקום יורש צופה המוריש מצב דברים שבו פלוני לא יוכל לרשת אותו מסיבה כלשהי, וכדי שלא ליצור מצב של העדר יורש, הוא קובע יורש נוסף אשר יירש את העזבון רק במקרה והיורש הראשון לא יוכל לעשות כן.

יורש אחר יורש

כאשר מעוניין מוריש להוריש את רכושו לאחר במסגרת הוראת "יורש אחר יורש" - כך שרכושו יעבור לנהנה שני במות הראשון או בהתקיים תנאי או בהגיע מועד - עליו לבצע זאת בלשון ברורה, כך שיובן מדבריו שהוראתו הינה ל"יורש אחר יורש".

יורש על תנאי דוחה

43. יורש על תנאי דוחה - (א) המצווה רשאי לצוות שיורש יזכה בהתקיים תנאי או בהגיע מועד.(ב) לא נתקיים התנאי או לא הגיע המועד לפני מות המצווה יתנהל העזבון על-ידי מנהל העזבון עד שיתקיים התנאי או שיגיע המועד או עד…

יורש על תנאי מפסיק

44. יורש על תנאי מפסיק - (א) המצווה רשאי לצוות שיורש יחדל מלזכות בהתקיים תנאי או בהגיע מועד.(ב) לא קבע המצווה מי יזכה בהתקיים התנאי או בהגיע המועד, יזכו יורשיו על-פי דין כיורשים אחרי אותו יורש בהתאם להוראות סעיף 42.

חיובי יורש

45. חיובי יורש - המצווה רשאי להורות בצוואתו דבר שיורש יהיה חייב לעשותו, או להימנע מעשותו, במה שקיבל מן העזבון; מילויו של חיוב כזה יכול לדרוש כל מי שמעוניין במילוי, ואם היה בדבר עניין לציבור - גם היועץ המשפטי לממשלה…

מנה וחלק בעזבון

47. מנה וחלק בעזבון - ציווה המצווה מנה למי שיורש על-פי דין או למי שזוכה בחלק יחסי מכל העזבון על-פי הצוואה, תבוא המנה בנוסף על החלק בעזבון ולא במקומו.

יורש שמת לפני המוריש

49. יורש שמת לפני המוריש (תיקון התשמ"ה) - זוכה על-פי צוואה שמת לפני המצווה, ולא קבע המצווה אדם אחר שיזכה במקומו – אם בשעת מות המצווה נשארו צאצאים של אותו זוכה, יזכו הם לפי כללי החלוקה שבירושה על-פי דין; בכל…

יורש פסול ויורש שהסתלק

50. יורש פסול ויורש שהסתלק - זוכה על-פי צוואה שנמצא פסול לרשת או להסתלק מן המגיע לו, שלא לטובת בן-זוגו,ילדו או אחיו של המוריש, ולא קבע המצווה אדם אחר שיזכה במקומו, הוראת הצוואה לטובתו מתבטלת.

מנה של נכס מסויים

51. מנה של נכס מסויים - (א) ציווה המצווה נכס מסויים, יזכה בו הזוכה כמות שהיה הנכס במות המצווה.(ב) אין הזוכה זכאי לדרוש מן היורשים האחרים סילוקו של שעבוד ששועבד בו הנכס על-ידי המצווה.(ג) אין הזוכה זכאי לפיצוי מן היורשים…

כפיפות להוראות הצוואה

53. כפיפות להוראות הצוואה - הוראות הסעיפים 41 עד 52, פרט לסעיף 42(ד), חלות במידה שאין בצוואה הוראות אחרות.

פירוש הצוואה

54. פירוש הצוואה - (א) מפרשים צוואה לפי אומד-דעתו של המצווה כפי שהיא משתמעת מתוך הצוואה, ובמידה שאינה משתמעת מתוכה - כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות.(ב) צוואה הניתנת לפירושים שונים, הפירוש המקיים אותה עדיף על פירוש שלפיו היא בטלה.(ג) צוואה…

מעין צוואה

55. מעין צוואה - איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר…

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה