פסלות עדים

24. פסלות עדים

קטין ומי שהוכרז פסול-דין אינם כשרים להיות עדים לעשיית צוואה לפי סימן זה.

פסלות עדים

הוראת הסעיף קובעת כי אדם שלא מלאו לו 18 שנה, וכן אדם שבהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הוכרז פסול דין – אינו כשר לשמש כעד לצוואה.

המסקנה המתבקשת מהוראה זו הינה, כי צוואה שקטין או פסול-דין היו עדים לה – אינה תקפה.

אולם בהתאם להוראת סעיף 25 לחוק, רשאי בית-המשפט לקיים צוואה אף אם יש פגם “בכשרות העדים”, כאשר אין לבית-המשפט ספק באמיתותה של הצוואה.

לפיכך אין מניעה כי שיקול-דעת זה יחול אף על האמור בהוראת סעיף זה.