סדר העדיפות בין קרובי המוריש

12. סדר העדיפות בין קרובי המוריש (תיקון התשל”ו)

ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו.

סולם העדיפויות

השיטה אותה אימץ המחוקק הישראלי בחוק הירושה היא שיטת ה”פרנטלות”, דהיינו – הדרוג הענפי. לפי שיטה זו, כל דרגת קרובים נמצאת על ענף נפרד, הממוקם לאחר הענף שקדם לו. בדיקת הזכאות מתחילה בענף הקרוב ביותר לנפטר, ורק אם נטול ענף זה כל יורש – עוברים לענף הבא אחריו, וכך הלאה.

הכלל הבסיסי

רק ענף אחד יורש ואין כל חשיבות למספר הקרובים על אותו ענף. אם נמצא על הענף הקרוב יורש אחד או יותר – מחולק כל העזבון ביניהם, והקרובים המצויים על הענפים הרחוקים יותר – אינם יורשים דבר. (לבן-זוגו של הנפטר מעמד מיוחד, כאמור בסעיף 11 לחוק).

להלן פירוט הענפים, מהקרוב לרחוק וסדר בדיקתם:

ענף א – ילדי המוריש וצאצאיהם (נכדיו, ניניו וכו’);

ענף ב – הורי המוריש וצאצאיהם (אחיו ואחיותיו, אחייניו וכו’);

ענף ג – סבו, סבתו וצאצאיהם (דודיו, בני-דודיו וכו’).

הבדיקה מתחילה בענף א –

* קיימים למוריש ילדים – מתחלק עזבונו ביניהם שווה בשווה;

* ילדי המוריש אינם בחיים – מתחלק עזבונו בין נכדיו;

* חלק מילדי המוריש נפטרו, אולם השאירו אחריהם צאצאים – מתחלק העזבון בין כל ילדי המוריש, אף אלה שנפטרו, שווה בשווה, וכל צאצאי הילד שנפטר מקבלים את חלק אביהם וחולקים בו ביניהם שווה בשווה. שיטה זו תחול אף לגבי ניניו של המוריש, כאשר חלק מילדיו ומנכדיו של המוריש אינם בחיים (סעיף 14 לחוק).

* אין למוריש ילדים או צאצאים – עוברים לענף ב.

הבדיקה בענף ב –

* הורי המוריש בחיים – מתחלק עזבונו ביניהם שווה בשווה;

* הורי המוריש אינם בחיים – מתחלק עזבונו בין צאצאיהם, כאשר סדרת הקדימות בין הצאצאים הוא כמו בענף א. אחיו קודמים לאחייניו, וכן הלאה.

* רק הורה אחד נשאר בחיים – מתחלק העזבון שווה בשווה בין ההורה החי להורה שנפטר, ואת חלקו של ההורה הנפטר – יורשים הקרובים לו לפי אותה שיטה המתחילה מראשית, דהיינו ענף א – ילדיו וכו’, ואם אינם בחיים עוברים לענף ב, וכן הלאה;

* לא נמצא בין החיים אף אחד מענף זה – עוברים לענף ג.

בענף זה מתבצעת הבדיקה כמו בענף ב.

אם גם בענף ג לא נמצא כל צאצא – יורשת המדינה את עזבון הנפטר. המדינה רשאית להעניק חלק מכספי העזבון, כתשלום חד-פעמי, לאדם או לקרוב שאינו זכאי לרשת על-פי דין, אולם מחסורו היה על המוריש ערב מותו (סעיף 17 לחוק).